Powody podjęcia pracy na uczelni – kontynuacja

Zmiany w tej kwestii w dwóch odcinkach czasu nie są zbyt duże. Opinie dwóch porównywanych zbiorowości (bez asystentów) różnią się w sposób wyraźny w niewielu sprawach. Najwięcej zmian można zaobserwować w przypadku pracowników akademickich wyższych szkół pedagogicznych. Obecnie zdecydowanie więcej osób niż w przeszłości uznało za ważny powód swego zatrudnienia na uczelni samodzielny charakter pracy oraz swobodę myślenia, wypowiadania się i pisania. Natomiast mniej osób obecnie niż w przeszłości uznało za taki powód chęć pozostania w środowisku akademickim. Jedyna wyraźną różnicą w opiniach zbiorowości uniwersyteckiej w obu porównywanych badaniach jest zmniejszenie się potrzeby realizacji własnych zainteresowań jako powodu podjęcia pracy na uczelni, a w opinii respondentów z politechnik – zmniejszenie zapotrzebowania na dużą samodzielność pracy.

Gdy porównamy powody podjęcia pracy wybierane przez respondentów trzech typów uczelni w 1993 r.3, to okazuje się, że:

– 1. Wśród pracowników akademickich wyższych szkół pedagogicznych więcej osób niż w pozostałych typach uczelni podało jako taki powód chęć podnoszenia swojego poziomu intelektualnego i zainteresowanie nauczaniem studentów, a mniej – pracę twórczą, wkład do rozwoju wiedzy.

– 2. Wśród pracowników akademickich politechnik motywem popularniejszym niż wśród pracowników dwóch pozostałych typów uczelni był nie normowany czas pracy, a mniej popularnym – samodzielność oraz swoboda myślenia, wypowiadania się i pisania.

– 3. W uniwersytetach jedyną, i to niezbyt wyraźną, cechą specyficzną motywów podjęcia pracy na uczelni jest chęć poszukiwania prawdy, zgłoszona przez 17% respondentów.

Cechą łączącą pracowników uniwersytetów i politechnik z uwagi na motywy podjęcia pracy na uczelni jest wysoka pozycja chęci prowadzenia pracy naukowej (praca twórcza, przyczynienie się do rozwoju nauki). Jest to kolejna znacząca cecha wskazująca, iż zainteresowanie pracowników tych szkół wyższych jest nakierowane głównie na rozwój naukowy i działalność badawczą.

Dokonując analizy danych empirycznych z lat 1984 i 1993 przyjęto dla celów interpretacyjnych, iż o zmianie można mówić wówczas, gdy różnica punktów procentowych wynosi minimum około 10,

W niniejszym tekście zostaną omówione wyniki badan z 1993 r. w podziale na typy uczelni i stanowiska zajmowane przez respondentów. Zróżnicowania występujące w rozkładach procentowych otrzymanych wskaźników będą podlegały omówieniu jedynie w przypadkach, gdy poziom istotności wynosi od 0.001 do O.OOGO.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>