Podział uczelni

W wyniku zmian prawnych dotyczących funkcjonowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych istnieją u nas potencjalne możliwości ukształtowania się systemu złożonego z następujących typów uczelni (wyróżnionych w oparciu o charakterystyki Kerra):

– 1) uczelnie niezależne (pod względem własności, kontroli, z nieznaczącym lub żadnym uzależnieniem finansowym od źródeł państwowych) – uczelnie prywatne:

– 2) uczelnie częściowo niezależne (pod względem własności i finansowania, ale zależne od kontroli głównego sponsora lub właściciela) – uczelnie prywatne (typu KUL):

– 3) uczelnie państwowe (typu giłdia/państwo), posiadające odpowiednią ilość profesury, a tym samym niezależnych (ze względu na prawo do uchwalania własnego statutu – w zakresie kontroli i mechanizmów finansowania), a zarazem zależnych pod względem własności i częściowo zależnych z racji źródeł finansowania:

– 4) uczelnie półniezależne państwowe (typu gildia/państwo), których statut wymaga zatwierdzenia przez ministra: byłyby one zależne pod względem własności, częściowo zależne pod względem kontroli, źródeł i mechanizmów finansowania.

Opisany wyżej stopień niezależności wynika z możliwości, jakie tworzą przepisy. W praktyce kwestia znacznej niezależności uczelni państwowych od pozarządowych źródeł finansowania jest wątpliwa, albowiem ze względu na faktyczny brak takich źródeł, środki prywatne otrzymują one obecnie głównie w postaci opłat za studia zaoczne bądź niewielkich sum na badania z przemysłu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>