Podział kierowania szkolnictwem wyższym między kilka resortów

W pozostałych kwestiach zmierzających do usprawnienia zarządzania systemem szkolnictwa wyższego propozycje wizytatorów uzyskały pełną aprobatę przedstawicieli MEN, którzy przedstawili stan zaawansowania prac i przykłady już wdrażanych rozwiązań zmierzających w tym samym kierunku.

Wizytatorzy negatywnie ocenili podział kierowania szkolnictwem wyższym między kilka resortów, utrudniający sterowanie systemem. Przedstawiciele MEN, choć zgodzili się z tym twierdzeniem, wskazali jednak na trudność skoncentrowania kierowania wszystkimi uczelniami przez MEN ze względów finansowych (inne resorty finansują podległe im szkoły wyższe). Coraz więcej jest natomiast przykładów łączenia uczelni podporządkowanych różnym resortom, a działających w jednym ośrodku akademickim (Collegium Medicum i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Opolski). Integracja uczelni w regionie musi przebiegać powoli, wymaga bowiem akceptacji środowiska akademickiego. MEN stosuje stymulatory finansowe, popierając wspólne przedsięwzięcia uczelni, takie jak: biblioteki środowiskowe, wspólne systemy informatyczne, regionalne konferencje rektorów. W regionach powoływane są również kierunki studiów prowadzone wspólnie przez dwie uczelnie. Natomiast tworzenie nowych uczelni (np. uniwersytetów), łączących kilka regionalnych szkół wyższych, nie jest sprawa prostą, a samo powołanie uniwersytetu wymaga ustawy sejmowej.

Wizytatorzy proponowali, aby zwrócić uwagę na usprawnienie zarządzania wewnątrz uczelni, poprzez powołanie wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych i „zainwestowanie w potencjał ludzki”, w celu zwiększenia wiedzy i umiejętności kierowniczych, uznając to zadanie za „jedną z najważniejszych spraw dla procesu reform”. Postulat ten jest zbieżny z tendencjami występującymi w wielu szkołach wyższych, a mającymi na celu wzmocnienie administracji uczelnianej. Jednym z rozwiązań rozważanych przez szkoły wyższe jest koncepcja powołania kanclerza uczelni, o uprawnieniach znacznie szerszych niż posiadane przez obecnego dyrektora administracyjnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>