Podniesienie poziomu zajęć dydaktycznych i jakości kształcenia

W tych krótkich wyjaśnieniach celu omawianego przedsięwzięcia uderza potrzeba akcentów pozytywnych, a więc: podniesienie poziomu zajęć dydaktycznych, jakości kształcenia, modernizacja programu lub metod nauczania. A więc opinie studentów mają wskazać nauczycielom atademickim i władzom uczelni słabe punkty prowadzonej działalności dydaktycznej, konieczność dokształcenia kadry i doskonalenia prowadzonych zajęć (Chmie- lecka i in.1995). Niekiedy podkreśla się również użyteczność wyników ankiety dla indywidu alnej oceny nauczycieli akademickich, przeprowadzanej okresowo przez władze uczelni, lub postuluje uwzględnianie tych wyników przy nagrodach i awansach.

– „Wyniki pierwszej ankiety nie będą odnotowywane, zostają tylko przekazane pracownikowi i mają charakter wyłącznie informacyjny. Odnotowywanie wyników zbiorczych w aktach pracownika rozpoczyna się dopiero od następnego roku […]. W całościowej ocenie pracownika naukowego wyniki ankiet studenckich stanowią [będą stanowić M.J.-M.] ok. 20 -25%. W wypadku wykładowców i lektorów 50%” (A -1).

– „Dziekani uwzględniają wyniki ankietyzacji studentów przy nagradzaniu i awansowaniu nauczycieli akademickich oraz ustalaniu ich wynagrodzeń” (A – 28).

Cele badania określają więc sposób wykorzystania zebranego materiału. Również na ten temat nie we wszystkich ankietach jest informacja, lecz niektóre zawierają szczegółowe instrukcje. Jeżeli wyniki badań mają posłużyć poprawie poziomu pracy dydaktycznej, to oczywiście powinny być dostępne zainteresowanym nauczycielom akademickim, aby mogli oni poznać ocenę własnej działalności i na tej podstawie podjąć wysiłek jej usprawnienia. Efektywność i jakość pracy nauczyciela akademickiego, a także jej poprawa, zależą nie tylko od niego, ale także w znacznej mierze od władz wydziału i uczelni. Toteż również one są adresatami owych wyników, mogą bowiem stymulować podnoszenie poziomu jakości kształcenia różnymi sposobami, w tym także poprzez ocenę pracy poszczególnych osób lub odpowiednie jej nagradzanie. W tej sytuacji, jeżeli podaje się sposób wykorzystania materiałów, to polega on najczęściej na tym, że:

– „Wyniki badań zostaną przekazane poszczególnym pracownikom dydaktycznym po zakończeniu sesji egzaminacyjnej” (A -17).

– „Wyniki ankietyzacji udostępniane są osobom prowadzącym zajęcia oraz dziekanom” (A -28).

– „Pracownikowi przekazuje się całość materiałów ankiety a nie tylko zestawienia zbiorcze. Następuje to po zaliczeniu zajęć przez grupę, która wypełniała ankiety. Oprócz pracownika dostęp do materiałów mają tylko jego zwierzchnicy, poczynając od kierownika zakładu” (A -1).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>