Planowanie przeobrażeń szkolnictwa wyższego

Istotnym problemem szkolnictwa wyższego w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii jest wypracowanie właściwych i sprawnych procedur podziału środków finansowych w warunkach szybko postępującego rozwoju Ilościowego i jednoczesnych ograniczeń poziomu finansowania instytucji szkolnictwa wyższego.

Stosowane dotychczas procedury akredytacyjne, systemy zapewniania jakości kształcenia oraz ocena programów badawczych tworzonych przez instytucje szkolnictwa wyższego nie pozwalają, zdaniem Autorów, na efektywny podział i właściwe wykorzystanie zasobów finansowych.

Rada ds. Jakości Szkolnictwa Wyższego oraz Manchester Metropolitan University podjęły w ramach Strategie Academic Planning (SAPLING) interesującą inicjatywę. Zorganizowały pracę warsztatową (workshop), do której zostali zaproszeni eksperci z brytyjskich uniwersytetów. Celem spotkania było wypracowanie efektywnych procedur podziału środków finansowych oraz trening pracowników uniwersytetów w ich stosowaniu.

Uczestnicy warsztatów zostali zaproszeni do podjęcia zespołowego działania symulacyjnego związanego z formułowaniem wniosków – ofert zaadresowanych do hipotetycznych agencji finansowych, w poszukiwaniu wsparcia dla realizacji określonego planu wdrożenia strategicznego podejścia do kształcenia. Autorzy prezentują przebieg i efekty działań symulacyjnych przeprowadzonych podczas warsztatów.

Szkolnictwo wyższe Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii podlega przeobrażeniom. Liczba studentów rośnie I zdaje się, że ta tendencja zostanie utrzymana, pomimo ograniczeń wprowadzonych przez rząd w jesiennym exposé w 1992 r. i w budżecie na rok 1993. Od instytucji szkolnictwa wyższego oczekuje się większej elastyczności w realizowaniu wyznaczonych im zadań, a najnowszy raport Rady ds. Jakości Szkolnictwa Wyższego (Higher Education Quality Council) (Robertson 1994) zaleca zwiększenie nacisku na rzecz zmian.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>