Planowanie przeobrażeń szkolnictwa wyższego cz. II

Podział funduszy na badania dokonywany przez komitety finansowania (Funding Councils), spowodował dążenie szkół wyższych o rozwiniętym profifu badawczym do utrzymania lub nawet wzmocnienia swej pozycji w istniejącym „rankingu dziobania”, podczas gdy uczelnie o nie tak silnej orientacji badawczej również czują się uprawnione do czerpania większych korzyści z tego źródła finansowania.

Jednocześnie szkoły wyższe poddane są ocenie zewnętrznej, w ramach której sprawdza się ustalane przez nie programy (z zastosowaniem procedur oceny jakości, pochodzących z komitetów finansowania), a także posiadane systemy zapewniania jakości (w wyniku ewa- luacji jakości prowadzonej przez Radę ds. Jakości Szkolnictwa Wyższego). Są one również podporządkowane rozmaitym procedurom akredytacji ze strony wielu profesjonalnych gremiów. Jak nigdy dotąd od szkolnictwa wyższego w Zjednoczonym Królestwie wymaga się skrupulatnego rozliczania ze sposobu gospodarowania udostępnionymi zasobami.

Nie oznacza to wszakże, iż te wszystkie elementy nacisku doprowadziły do gruntownego rozpatrzenia kwestii: jak w przyszłości należałoby rozwiązywać problemy kształcenia, skoro trzeba się spodziewać znacznego ograniczenia zasobów? Na przykład Rada ds. Finansowania Szkolnictwa Wyższego Anglii (The Higher Education Funding Council for England – HEFCE) przewiduje, że – mimo spodziewanego wzrostu ogólnych nakładów na szkolnictwo wyższe – w latach 1993/94 – 1996/97 nastąpi w Anglii kumulatywne obniżenie poziomu finansowania w przeliczeniu na jednego studenta o 10,05% (Davis 1994). Jest oczywiste, że sposób, w jaki traktuje się obecnie problemy kształcenia na poziomie wyższym będzie musiał się zmienić, jeśli tego rodzaju tendencje rzeczywiście wystąpią i utrzymają się po roku 1996/97 (a raczej nie ma powodów, by podawać w wątpliwość rysujący się generalny scenariusz, nawet jeśli miałyby nastąpić jakieś zmiany w klimacie politycznym).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>