Peer review jest mechanizmem samooceny środowiska naukowego

Uwagi krytyczne wyrażane wobec funkcjonowania peer review zwracają uwagę na występowanie istotnego zagrożenia. Nie wymyślono wszakże, jak uważa wielu badaczy, dotychczas nic lepszego. Becher twierdzi, że wybór peer review jest taki sam jak wybór demokracji parlamentarnej. „Większość tych, którzy opowiadają się za demokracją parlamentarną jako metodą rządzenia, jest gotowa uznać jej wielorakie słabości. Bronią jej, ponieważ nie widzą lepszej metody. W ten sam sposób można uzasadnić potrzebę tolerowania ocen formułowanych przez grupy naukowców pomimo wszystkich zauważalnych obciążeń, ponieważ dotychczas proponowane inne rozwiązania były gorsze” (Becher 1989, s, 64).

Peer review jest mechanizmem samooceny środowiska naukowego. Potrzeba oceny jakości instytucji szkolnictwa wyższego przez odbiorców zewnętrznych zrodziła koncepcję „rozliczania”.

Nie jest jednak jasne kogo należy uznać za odbiorcę w tym przypadku. Szkolnictwo wyższe mogłoby być rozliczane ze swoich działań przez różne audytoria: rząd dostarczający pieniędzy, studentów zaliczających najróżniejsze programy i kursy oferowane przez szkolnictwo wyższe, pracodawców proponujących pracę absolwentom, klientów zamawiających określone badania czy kursy. Można więc mówić o społecznym i politycznym wymiarze rozliczania, Jest także wymiar finansowy dotyczący relacji zachodzących pomiędzy ofertą i jej wykonaniem (Williams 1991).

Mechanizm akredytacji jest, zdaniem Vughta, najlepiej rozwiniętą formą instytucjonalizacji idei „rozliczania” (Vught 1991). Ogromna literatura dotycząca akredytacji wykazuje, że koncepcja ta ma wiele wymiarów. Ale jeśli weźmie się pod uwagę podstawowe elementy akredytacji to można stwierdzić, iż jest to proces, podczas którego zewnętrzne ciała oceniają poziom jakości jednego lub więcej programów w ramach instytucji szkolnictwa wyższego, używając jasno określonych standardów i ocen będących wynikiem peer review oraz samooceny dokonywanej przez poszczególnych naukowców,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>