Finanswoanie szkolnictwa wyższego

Francuskie Ministerstwo Edukacji jako jedno z narzędzi sterowania szkolnictwem wyższym stosuje zawieranie dobrowolnych kontraktów. Uczelnia dokonuje samooceny, określa cele swojego działania i listę priorytetów, a następnie sporządza projekt swego funkcjonowania na kilka lat. Stanowi on podstawę negocjowania i zawarcia kontraktu z Ministerstwem. Uczelnia zobowiązuje się wykonać plan zawarty w kontrakcie i wprowadzić ewentualne zmiany, Ministerstwo – pokryć koszty realizacji projektu. Po upływie połowy terminu kontrakt może być renegocjowany.

więcej

Szkolenia menedżerskie jako zespół umiejętności

Szkolenia menedżerskie dają zespół umiejętności, pozwalają szkolić się i zdobywać coraz większe kwalifikacje. Firmy potrzebują takich szkoleń, mają ich kilka, ale dla kadry dyrektorskiej i kierowniczej. Szkolenia są kosztowne, ale na pewno warto je ukończyć, bo to podstawa wiedzy i kompetencji. Dyrektorzy co najmniej raz w roku powinni ukończyć szkolenie tego rodzaju. Podczas szkoleń menedżerowie pozyskują wiedzę psychologiczną, zarządczą, teoretyczną oraz praktyczną. Źródłem tej ostatniej są różnorodne warsztaty dla menedżerów. Warto o nich pamiętać i dbać o ich ukończenie. Jakość pracy menedżerów to podstawa. Kadra menedżerska może brać udział w szkoleniach w firmie, wyjazdowych, weekendowych. Wybór jest szeroki, ceny są zróżnicowane...

więcej

Finansowanie szkolnictwa wyższego

W tej kwestii nie ma obecnie w Polsce łatwych I skutecznych rozwiązań, nie znaleźli ich także wizytatorzy. Podkreślili natomiast negatywne skutki braku środków finansowych na szkolnictwo wyższe oraz ustosunkowali się do problemów wątpliwych, będących obecnie przedmiotem dyskusji, takich jak wprowadzenie opłat za studia czy formy pomocy stypendialnej.

więcej

Bezpłatne studium w Warszawie

Warszawa to miasto duże i oferujące ciekawe rozwiązania. W Warszawie można uczyć się i studiować. Bezpłatne studium w Warszawie oferuje wiele rozwiązań, warto zatem na tym się koncentrować. Na takim studium można zdobyć różnorodne kwalifikacje, uczyć się dobrego zawodu i później zarabiać pieniądze. Istnieją szkoły oferujące wiele ciekawych możliwości zawodowych. Bezpłatne studium pozwala zdobyć zawód bez najmniejszych nawet opłat. Jest to rozwiązanie dobrej klasy i wysokiej jakości. Niejedna pani ma zamiar studiować i cieszyć się dobrymi wynikami takich studiów. Panowie także mają takie potrzeby. Dobry zawód pozwala zarabiać bardzo przyzwoite pieniądze. Gdy jest tylko matura to nie ma zawodu...

więcej

E. Ashby i jego autonomia

W tym tekście przez stopień autonomii rozumieć będą zakres uprawnień uczelni do rządzenia swoimi sprawami bez bezpośredniej (nakazy i zakazy) czy pośredniej (poprzez odpowiednie mechanizmy finansowania) kontroli zewnętrznej. Jest to pojęcie tożsame z samorządnością. Jest to więc cecha przypisana uczelni bądź jako korporacji czysto akademickiej (wydanie europejskie), bądź jako organizacji, ze znaczną rolą laików w uczelni, czyli rady powierniczej i władzy administracyjnej (jak w modelu amerykańskim). E. Ashby (1966) wyróżnia dodatkowo:

więcej

Dwustronny transfer studentów

Dwustronny transfer studentów ogranicza zasada reglamentacji uprawnień uczelni do prowadzenia kursów w drugim i trzecim cyklu kształcenia. Nieodnowienie uprawnień przyznawanych uczelni przez ministra edukacji oznacza dla chcących kontynuować naukę absolwentów pierwszego cyklu kształcenia oraz IUT poszukiwanie szkoły, która zachowała te uprawnienia. W takich przypadkach często nie wystarcza już prosty wpis na zajęcia drugiego cyklu, lecz konieczne jest przejście przez sito egzaminu konkursowego.

więcej

Dwa cele kształcenia

Kształceniu na poziomie wyższym i selekcji, która mu towarzyszy, można przypisać dwie funkcje. Pierwsza – to jak najlepsze wyselekcjonowanie i przygotowanie kształconych do przyszłych ról zawodowych. Chodzi o to, by zawodom, specjalnościom i kompetencjom cenionym na rynku pracy odpowiadały szkoły, wydziały i kierunki kształcące jak najlepszych specjalistów w danej dziedzinie. Drugą funkcją kształcenia jest wyrównywanie szans tak, aby do najlepszych szkół, na najbardziej pożądane kierunki dostawali się uczniowie niezależnie od swego pochodzenia i miejsca zamieszkania.

więcej

Doskonalenie jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego

W europejskich systemach szkolnictwa wyższego „poziom środkowy” koordynacji (centralne władze uczelni) był tradycyjnie słaby (Clark 1983). Władza dotycząca podstawowych procesów, tj. nauczania i badań, była skoncentrowana na niższych poziomach organizacyjnych, w rękach kadry naukowej. Obecnie nastąpiło wzmocnienie „poziomu środkowego” koordynacji poprzez zmianę składu ciał zarządzających, adaptację instytucjonalnych struktur podejmowania decyzji i zmianę charakteru demokratycznie wybranych rad i senatów z kontrolnego na doradczy.

więcej

Doskonalenie jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego cz. II

Jednym z najszerzej dyskutowanych modeli zarządzania – nawet eksperymentalnie wprowadzanym w niektórych instytucjach szkolnictwa ponadśredniego – jest model przeniesiony ze świata biznesu, który już w swej nazwie ma słowo jakość: Total Quality Management (TQM).

więcej

Do czego doprowadził proces oceny jakości?

Stanowi on podstawę raportu końcowego, który uwzględnia ponadto analizę ilościową oraz wnioski z dyskusji przeprowadzonych z władzami uczelni. Raport ten musi zostać zaakceptowany przez Komitet na posiedzeniu plenarnym. Ostatnie słowo należy do prezydenta szkoły wyższej, a jego odpowiedź jest także publikowana w raporcie.

więcej

„College” jest w USA pojęciem wieloznacznym

W Anglii, związana z (Mordem i Cambridge tradycja autonomii została utrzymana dzięki wprowadzonym w formie praw i przywilejów mechanizmom oddzielającym administrację uniwersytecką od rządu. W ten sposób względna autonomia utrzymała się również w okresie wzrostu liczby instytucji szkolnictwa wyższego w XIX w. Dzięki wspomnianym mechanizmom także w przypadku nowych uczelni, którym brakowało ogromnego prestiżu (Mordu i Cambridge, kontrola państwowa była ograniczona. W XX w. ciała buforowe (w szczególności Komisja Dotacji Uniwersyteckich), które pośredniczyły w przekazywaniu uczelniom państwowej pomocy finansowej, pomogły utrzymać ich instytucjonalną autonomię.

więcej

Cecha charakterystyczna systemu edukacyjnego

Zła kondycja finansowa uczelni niejednokrotnie zmusza nauczycieli akademickich do trudnego i angażującego poszukiwania środków na badania oraz do – dyktowanego koniecznością finansową – poszukiwania dodatkowego zatrudnienia poza uczelnią6, ograniczającego aktywność na rzecz uczelni i pośrednio wpływającego na tempo i charakter pożądanych w szkolnictwie zmian.

więcej