Intelektualne kontakty studentów i nauczycieli

Intelektualne kontakty studentów i nauczycieli akademickich ograniczone były w większości przypadków do zajęć obowiązkowych. Choć 76,1% badanych na IV roku dyskutowała poza zajęciami na tematy związane ze swymi zainteresowaniami naukowymi, tylko co dziesiąty student znajdował partnerów tych dyskusji wśród nauczycieli akademickich. Większość dyskusji odbywała się w gronie kolegów, studenci rozmawiali o swych problemach naukowych z rodziną, z innymi osobami.

więcej

Zarys modelu edukacji

Tu i ówdzie postępuje się odwrotnie: np. w Wielkiej Brytanii przechodzi się czasem do większej stabilizacji kadry. Wydaje mi się, że nie jest to kierunek owocny, bo w dziedzinach, o których coś wiem, kraj ten nie odgrywa już wielkiej roli.

więcej

Wyższe szkoły zawodowe

Zarówno wśród samych wizytatorów, jak I uczestniczących w egzaminie przedstawicieli Komitetu Edukacji OECD duże zainteresowanie, ale także wiele zastrzeżeń, wzbudziła koncepcja powołania wyższych szkół zawodowych.

więcej

Zawód nauczyciela i kształcenie nauczycieli cz. III

Wizytatorzy zaproponowali także powołanie dwóch nowych organów wspierających reformy w zakresie kształcenia nauczycieli, wprowadzania do zawodu i doskonalenia. Są to:

więcej

Edukacja w Polsce w świetle przeglądu OECD

W latach 1994-1995 odbył się przegląd edukacji, przeprowadzony przez OECD na wniosek rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Procedura przeglądu, podobnie jak w innych krajach, przebiega wieloetapowo, zgodnie z zasadami opracowanymi przez OECD.

więcej

Historycznie ugruntowana preferencja dyplomu uniwersyteckiego

Podstawowe bariery, jakie wpływały na ograniczenie realizacji wstępnych założeń zarówno w ujęciu ilościowym, jak też jakościowym, wynikały z braku odpowiedniej kadry nauczycieli przygotowanych do łączenia wiedzy akademickiej z wymaganiami praktyki zawodowej. Liczne trudności związane były także z adaptacją programów 1UT do lokalnych wymagań gospodarki. Wreszcie, konieczne okazało się podjęcie szeregu działań zmierzających do reorientacji poglądów francuskich maturzystów na temat wartości wykształcenia innego niż pełne uniwersyteckie studia.

więcej

Zasada tworzenia struktury w uczelniach

Ustawa w zasadzie przesądza również o podstawowych elementach struktury uczelni, takich jak wydział, albowiem, chociaż dopuszcza ona inną niż wydziałowa strukturę uczelni, to inne przepis? ustawy regulujące relacje ciał jednoosobowych i kolegialnych, ich skład, sposób wyboru, kompetencje, posługują się pojęciem rad wydziałów i im nadają podstawowe -uprawnienia i ogromną autonomię w ramach uczelni. Również kwestie kompetencji dotyczące ustalania planów7 i programów studiów opierają się w7 przepisach ustawowych na strukturze wydziałowej. Skład ciał kolegialnych w uczelni przesądza o całkowitej w7e wszystkich niemal podstawowych kwestiach dominacji władzy oligarchii akademickiej (głównie pracowników z tradycyjną habilitacją i tytułem profesora) nad innymi grupami pracowników.

więcej

Cztery kryteria zróżnicowania

Kryterium pierwsze – to charakter własności: publiczna albo prywatna (choć „publiczny” Uniwersytet Kalifornijski jest podobny raczej do „prywatnego” Uniwersytetu Stanforda aniżeli do „publicznego” Uniwersytetu Moskiewskiego).

więcej