Opinie studentów

Tylko bardzo nieliczna grupa studentów (respondentów badań panelowych) twierdziła, że ceni i darzy szczególnym szacunkiem wielu nauczycieli akademickich, z którymi kontaktuje się w czasie studiów. Odsetek osób, które miały do czynienia z wieloma cenionymi przez siebie nauczycielami akademickimi w większości uczelni nie przekraczał kilku procent.

Interpretacja uzyskanych odpowiedzi jest dość kłopotliwa. Trudno bowiem ocenić, jak wielu powinno być w uczelni pracowników szczególnie szanowanych i cenionych przez studentów, jaki jest stosunek studentów do pozostałych nauczycieli, jaka postawa nauczyciela decyduję o tym, że opinia studentów lokuje go wśród osób szczególnie cenionych i szanowanych. Ponad wszelką wątpliwość jednak „nasycenie” środowiska uczelni pracownikami cenionymi i szanowanymi ma niebagatelne znaczenie dla atmosfery uczelni, samopoczucia studentów, przebiegu nauki.

Opinie studentów większości uczelni były mało zróżnicowane, wyraźnie inne zdanie o swych nauczycielach mieli jedynie studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Badani z tej uczelni – znacznie częściej niż pozostali – eksponowali swój szacunek dla nauczycieli akademickich. Rzadziej niż inni twierdzili, że wśród pracowników wydziału, na którym studiowali, me było pracowników szanowanych przez studentów.

Ogól studentów cenił sobie u nauczycieli akademickich przede wszystkim znajomość uprawianej dyscypliny, umiejętność przekazywania wiedzy i dobry codzienny kontakt ze studentami. Poza zainteresowaniami ogółu badanych pozostawały takie cechy nauczycieli, jak szerokie rozeznanie w wiedzy o świecie, pogłębiona specjalizacja naukowa. Większość badanych nie przywiązywała wagi do szacunku nauczycieli dla „indywidualności” wśród studentów’, nie liczyła na zainteresowanie rozwojem zdolności twórczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>