Ocena jakości – rola Państwowego Komitetu ds. Ewaluacji

Państwowy Komitet ds. Ewaluacji (Comité National dévaluation) został powołany ustawą z 24 stycznia 1984 r., a dekret z lutego 1985 r. sprecyzował cele jego działalności, sposób organizacji oraz zasady funkcjonowania. Prezydent Republiki określił CNE jako „wielką innowację w systemie francuskiego szkolnictwa wyższego”. Na podstawie ustawy z 10 lipca 1989 r. Komitet został uznany za niezależny organ administracyjny. Utworzono go w celu „oceny instytucji publicznych o charakterze naukowym, kulturalnym i zawodowym w zakresie odpowiadającym publicznej misji usługowej szkół wyższych”. Komitet powstał w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie zgłaszane przez same szkoły wyższe oraz przez „użytkowników” szkolnictwa wyższego. Ocenia on instytucje, nie jest natomiast upoważniony do akredytacji programów kształcenia i kontroli przestrzegania ustalonych a priori standardów jakości dydaktyki lub badań: nie rozdziela też państwowych dotacji ani nie może tworzyć przepisów prawnych. Wprowadzenie w życie zaleceń CNE należy do ministra edukacji.

Komitet ds. Ewaluacji składa się z 17 członków mianowanych przez prezydenta Republiki, w tym: 11 członków reprezentuje społeczność naukową i akademicką, 4 – Radę Ekonomiczną i Społeczną (która stanowi trzecią izbę francuskiego parlamentu), jeden członek reprezentuje Radę Państwa, jeden Izbę Obrachunkową. Komitet dysponuje Sekretariatem Generalnym, który zatrudnia 24 urzędników i posiada własny budżet.

Ustawowym zadaniem CNE jest ocena każdej szkoły wyższej we Francji. Jego raporty są adresowane do prezydenta Republiki i publikowane. W raporcie rocznym Komitet dokonuje oceny stanu szkolnictwa wyższego we Francji.

Instytucjonalna forma oceny zakłada, że Komitet powinien przeprowadzić ewaluację z punktu widzenia realizowania przez szkołę wyższą podstawowych celów służby publicznej, tzn.:

– prowadzenia badań:

– kształcenia ogólnego:

– kształcenia uzupełniającego:

– powiązania z gospodarką:

– skutecznego kierowania uczelnią, czyli sposobu realizacji wymienionych celów (w tej dziedzinie ocena nie może mieć formy kontroli, do której Komitet nie ma uprawnień).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>