Niewystarczająca aktywność dydaktyczna nauczycieli akademickich

W rzeczywistości jednak dość często – wynika to z wielu przeprowadzonych i opracowanych badań – także oferta uczelni nie jest w pełni podporządkowana założonym funkcjom. Z naszego punktu widzenia najistotniejszymi odstępstwami są te, które dotyczą nauczycieli akademickich i studentów.

Niewystarczająca aktywność dydaktyczna nauczycieli akademickich, czasem ograniczone kwalifikacje merytoryczne, nieprawidłowe proporcje między ilością pomocniczych i samodzielnych pracowników naukowych, brak chęci lub umiejętności nawiązywania prawdziwego, akceptowanego przez studentów kontaktu intelektualnego i społecznego ze studentami, niechęć do innowacji, wreszcie niepełna świadomość założonych funkcji i celów kształcenia, a co za tym idzie ograniczony poziom identyfikacji z nimi, zubażają ofertę uczelni.

Sytuację dodatkowo komplikują ograniczenia wynikające z funkcjonowania uczelni jako instytucji – braki finansowe, lokalowe, aparaturowe, nawyki biurokratyczne administracji, brak świadomości, że wszystkie przedsięwzięcia uczelni winny być podporządkowane realizacji jej podstawowych funkcji. W tak zarysowanej rzeczywistości zakreślony model idealny jawi się jako trudny do osiągnięcia.

Uczelnia nie działa w społecznej i politycznej próżni – wszelkie społeczne i polityczne wpływy ogniskują się w niej, określają jej funkcjonowanie, wywierając silny, choć nie zawsze w pełni określony, wpływ na wszystkich partnerów’ biorących udział w procesie kształcenia, Skutki tych różnorodnych wpływów w sposób szczególny dotykają studentów, których kształcenie stanowi istotę treści omawianych działań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>