Negatywne strony pracy na uczelni cz. III

W przeprowadzonych badaniach staraliśmy się także poznać negatywne strony pracy na uczelni. Jedno z pytań z tej grupy dotyczyło rozczarowania pracą w szkole wyższej. W obu badaniach spytaliśmy respondentów: „Czy praca na uczelni rozczarowała Pana/Panią pod jakimś względem?

W 1984 r. 41% badanych udzieliło na to pytanie odpowiedzi twierdzącej, w 1993 r., w próbie bez asystentów – 61 %: w całej próbie, z asystentami – 63%.

W 1993 r. zdecydowanie więcej osób niż dziewięć lat wcześniej odczuwało rozczarowanie pracą na uczelni. Pytanie jednak było sformułowane tak szeroko, że bardziej interesującą grupą wydają się być cl pracownicy akademiccy, których nic w wykonywanej pracy nie rozczarowało.

W 1984 r. w odpowiedziach na pytanie otwarte dotyczące przyczyn rozczarowania respondenci wymienili wiele różnorodnych powodów, które nie łączyły się w szersze kategorie. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które jako powód swojego rozczarowania wymieniły szeroko rozumiane warunki pracy: niskie place, brak pieniędzy na badania, niedostatek aparatury, biurokratyczne rozliczanie z efektów pracy. Tak zgrupowane powody wymieniło łącznie 10% profesorów, 15% docentów I 26% adiunktów. Pozostałe uzasadnienia wymieniło mniej niż 10% respondentów (Najduchowska 1990b, s. 34-35).

W1993 r. nie wystąpiły różnice między pracownikami akademickimi trzech typów uczelni ani pod względem powszechności odczuwanego rozczarowania, ani w podawanych uzasadnieniach tego stanu rzeczy.

Najczęściej wymienianym powodem rozczarowania w 1993 r, (poprzednio wchodzącym do grupy uzasadnień składających się na warunki pracy) było zbyt niskie wynagrodzenie – powód ten wymieniło 23% respondentów (35% – gdy uwzględni się tylko osoby rozczarowane). Na drugim miejscu znalazły się cechy ludzi – 11% respondentów (17% osób rozczarowanych). I kolejno: poziom merytoryczny uczelni (9% wszystkich badanych), niski prestiż uczelni (analogicznie 8%), brak w instytucji pieniędzy i wyposażenia (8%), biurokracja, zła organizacja pracy (7%). Wszystkie uzasadnienia, poza cechami ludzi i niskim prestiżem, mieszczą się w grupie warunków pracy. Gdy policzono razem respondentów, którzy wymienili którykolwiek z powodów zaliczonych w 1984 r. do warunków pracy, to liczba tych osób wzrosła i stanowi 34% ogółu badanych. W tym obszarze należy szukać głównych źródeł obecnego wzrostu poczucia rozczarowania pracą na uczelni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>