Category Nauka

Wysoki status akademicki uniwersytetu

Przy opisie podstaw rozwoju zróżnicowania instytucjonalnego szczególnie pomocna jest praca Johna Meyera (1972: 1977). Meyer dowodzi, iż status instytucji i jej zdolność do kształtowania oblicza studentów jest w dużej mierze wynikiem możliwości zapewnienia absolwentom wejścia do elitarne) części społeczeństwa. Gwarantują to związki danej szkoły z elitarnymi sektorami gospodarczymi, politycznymi i zawodowymi. Przejawy tych umiejętności są wielorakie, między innymi duża liczba kandydatów, bogate zasoby oraz silne i długotrwałe związki z innymi elitarnymi instytucjami. Dobrym przykładem są tu ligi sportowe. Ity League (Liga Bluszczowa) była początkowo nazwą zawodów sportowych wybranych uczelni, które wolalv spotykać się ze sobą, niż z innymi uczelniami w regionie. Segregacja pod względem statusu jest w zabawie nie mniej silna, niż w przypadku innej działalności człowieka.

więcej

Studium Dyplomowe

Przyjęcie studentów na Studium Podstawowe sprawiło, że do opracowywania zasad i treści studiów na Studium Dyplomowym przystąpiono natychmiast z początkiem roku akademickiego 1991/1992. Najpoważniejszym zadaniem było określenie rodzajów dyplomów wydawanych przez Szkołę oraz programu, jaki student musi zrealizować, aby dyplom otrzymać. Słowem, pojawiła się w całej okazałości kwestia tzw. „minimum programowego”. Miało ono stanowić zrąb, na którym zbudowany zostanie katalog. Ponieważ ani Rada Główna, ani MEN nie zdołały stworzyć choćby definicji minimum programowego (nie mówiąc już o zawartości minimów dla poszczególnych kierunków) – w Szkole należało stworzyć własne koncepcje.

więcej

Powody podjęcia pracy na uczelni – kontynuacja

Zmiany w tej kwestii w dwóch odcinkach czasu nie są zbyt duże. Opinie dwóch porównywanych zbiorowości (bez asystentów) różnią się w sposób wyraźny w niewielu sprawach. Najwięcej zmian można zaobserwować w przypadku pracowników akademickich wyższych szkół pedagogicznych. Obecnie zdecydowanie więcej osób niż w przeszłości uznało za ważny powód swego zatrudnienia na uczelni samodzielny charakter pracy oraz swobodę myślenia, wypowiadania się i pisania. Natomiast mniej osób obecnie niż w przeszłości uznało za taki powód chęć pozostania w środowisku akademickim. Jedyna wyraźną różnicą w opiniach zbiorowości uniwersyteckiej w obu porównywanych badaniach jest zmniejszenie się potrzeby realizacji własnych zainteresowań jako powodu podjęcia pracy na uczelni, a w opinii respondentów z politechnik – zmniejszenie zapotrzebowania na dużą samodzielność pracy.

więcej

Zawód – pracownik akademicki cz. II

Tak więc wspólna kultura może łączyć pracowników jednej uczelni czy wydziału lub przedstawicieli jednej dyscypliny. Pewnym elementom występującym w tych wszystkich typach kultury przypisuje się w świecle akademickim wartość uniwersalną. Za uniwersalny uważa się pewien porządek normatywny, zwany etosem akademickim. Wartości i wzory postępowania wchodzące w jego skład dotyczą głównie roli uczonego, a nie roli nauczyciela akademickiego. Wiele lat temu Robert K. Merton stwierdził, iż „w etosie współczesnej nauki zawarte są cztery zespoły nakazów instytucjonalnych: uniwersalizm, komunizm, bezinteresowność i zorganizowany sceptycyzm” (Merton 1982, s. 581).

więcej

ŚRODOWISKO AKADEMICKIE – NAUCZYCIELE I STUDENCI CZ. III

W latach osiemdziesiątych, w czasie recesji gospodarczej i zmiany polityki rządów, w wielu krajach skończył się okres prosperity dla wyższych uczelni. Pieniądze stały się trudniejsze do zdobycia nie tylko z tej przyczyny, że było ich mniej, lecz również dlatego, że ich otrzymanie było powiązane z koniecznością spełnienia pewnych warunków. Jak to ktoś ładnie określił, władza przeszła z rąk ciał naukowych w ręce uniwersyteckich finansistów.

więcej

Sposoby studiowania

Zmieniające się funkcje i struktura szkolnictwa wyższego oddziałuje także na zachowania studenckie. Gwałtownie zwiększyła się popularność studiów w systemie part-time. Wyraźnie wzrosła liczba studentów, którzy zdecydowali się przerwać studia na jakiś czas po to, aby pracować, podróżować lub zajmować się dziećmi. Szkolnictwo wyższe dla niektórych studentów pełni rolę poczekalni przed podjęciem roli dorosłego członka społeczeństwa.

więcej

Wpływ uczelni na studentów cz. III

Pomimo zmniejszającej się liczby 18-24-latków liczba przyjęć w szkolnictwie wyższym stale wzrasta. Obecnie nietradycyjni studenci (tzw. nowa klientela) i studiujący w systemie part-time stanowią blisko połowę wszystkich studiujących (Division of Policy…, 1989). Ukończenie szkoły wyższej jest więc wTciąż jeszcze postrzegane przez wiele grup społeczeństwa amerykańskiego jako gwarancja przyszłych osiągnięć. Liczba przyjęć na studia wśród Murzynów i kobiet zdecydowanie wzrosła w latach sześćdziesiątych i nieomal całej dekadzie lat siedemdziesiątych, podczas gdy dla białych mężczyzn była ona stała. W latach osiemdziesiątych wskaźniki mówiące o udziale czarnych studentów w szkolnictwie wyższym np. procent absolwentów, przyjętych na studia czy liczba uzyskanych stopni naukowych (Arbeiter 1986) drastycznie spadły. Zmniejszający się napływ czarnej młodzieży do szkolnictwa wyższego nie może być tłumaczony ani spadkiem rodzinnego dochodu, ani poziomem osiągnięć, ponieważ w7 obu tych przypadkach odnotowuje się poprawę wśród czarnych absolwentów szkół średnich. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem są obowiązujące od połowy lat siedemdziesiątych wyraźne ograniczenia w możliwościach uzyskania pomocy finansowej w studiowaniu (Hauser 1987: Karen 1990).

więcej

WYŻSZA UCZELNIA W OTOCZENIU SPOŁECZNYM CZ. II

– Powoływał się Pan Rektor na początku wywiadu na doświadczenia Stanów Zjednoczonych. W systemie szkolnictwa wyższego tego kraju funkcjonują uczelnie cieszące się zarówno dużym, jak i małym prestiżem w społeczeństwie, co wpływa znacząco na wartość rynkową dyplomu. U nas tego zróżnicowania nie ma.

więcej

Ewolucja systemu kształcenia nauczycieli

Wszystkie te elementy: stała praca, mniejsze obciążenie i większe zarobki, mogłyby podziałać jako zachęta do zdobywania dyplomu. Dyplom można byłoby zdobyć albo w efekcie studiów na wyższych uczelniach, albo po prostu – na podstawie stażu pracy w szkolnictwie – po przystąpieniu do bardzo poważnego egzaminu państwowego, organizowanego raz lub dwa razy w roku. W zależności od potrzeb danej szkoły, nowo zatrudniani nauczyciele bez dyplomów mogliby być przyjmowani na rok (z możliwością odnowienia kontraktu). Szkoła z konieczności mogłaby się zdecydować na powierzenie nauczania historii nawet matematykowi, jeśli ten potrafiłby udowodnić, że zrobi to nie najgorzej, można by też zawierać kontrakty z osobami zatrudnionymi gdzie indziej. Proponowany tu system ma też tę zaletę, że nie wymaga reformy całego dotychczasowego kształcenia pedagogicznego: różne szkoły lub studia nauczycielskie utrzymają się przy życiu, jeśli będą dobrze przygotowywać do egzaminu państwowego.

więcej

Okres założenia danej uczelni

Procesy te stworzyły mozaikę typów instytucjonalnych, a każdy z nich zajął określoną społeczną niszę, hierarchicznie usytuowaną według prestiżu i akademickiej jakości. W tym miejscu dochodzimy do głównego problemu tego artykułu: dalszy wywód dotyczyć będzie wpływu, jaki wywiera na studentów, pracowników naukowych i inne zjawiska na poziomie mikroinstytucjonalnym prestiż sponsorów i akademickie priorytety (badania czy nauczanie).

więcej

Wyniki ewaluacji

Utworzenie Komitetu zostało dobrze przyjęte przez polityków, społeczność naukową i akademicką oraz opinię publiczną. Obecnie praktyka oceny jakości cieszy się uznaniem, a Komitet społecznym poparciem.

więcej

Recenzowanie jakości w szkolnictwie wyższym cz. II

Najogólniej rzecz ujmując, można wyodrębnić dwie kategorie środowisk zainteresowanych recenzowaniem jakości szkolnictwa wyższego: uczelnie i otoczenie wobec nich zewnętrzne. Pytanie o recenzowanie jakości jest zatem pytaniem o relacje między wymienionymi kategoriami, Jak pokazuje historia – pytanie to pozostaje otwarte od stuleci.

więcej