Motywy zatrudnienia się na uczelni

W trzech badanych typach uczelni w wielu kwestiach występuje wyraźna różnica opinii między dwiema grupami pracowników akademickich, tj. asystentami i adiunktami – z jednej strony oraz profesorami (uczelnianymi i tytularnymi) – z drugiej. W większości przypadków zgłaszane odpowiedzi przybierają formę continuum rosnącego lub malejącego: od asystenta do profesora tytularnego, ale zazwyczaj różnice w wielkościach wskaźników procentowych wewnątrz tych dwóch grup (młodszych lub starszych stopniem pracowników akademickich) są mniejsze niż między grupami.

W uniwersytetach i politechnikach szersze uznanie profesorów niż młodszych pracowników nauki uzyskały dwa motywy: praca twórcza, możliwość przyczynienia się do rozwoju nauki (w przypadku obydwu typów uczelni: asystenci: 34%, profesorowie tytularni: 56%) oraz praca ważna dla społeczeństwa (asystenci: 7-11%, profesorowie tytularni: 23-26%). W przypadku profesorów uniwersytetów występuje jeszcze jeden powód: jest nim chęć poszukiwania prawdy w ich dziedzinie wiedzy (asystenci: 12%, profesorowie tytularni: 24%). Dla profesorów wyższych szkół pedagogicznych wspólna z profesorami dwóch pozostałych typów szkół jest waga przywiązywana do pracy twórczej i możliwość przyczynienia się do rozwoju nauki (asystenci: 30%, profesorowie tytularni: 45%). Trzeba jednak zaznaczyć, iż motyw ten podało relalywnie najwięcej profesorów uniwersytetów i politechnik.

Dwa motywy podjęcia pracy na uczelni występują częściej wśród młodszych niż wśród starszych rangą pracowników akademickich, lecz tym razem wszystkich trzech typów uczelni. Są nimi: chęć podnoszenia swojego poziomu intelektualnego (uniwersytety: asystenci – 64%, profesorowie tytularni – 37%: politechniki: asystenci – 56%, profesorowie tytularni – 34%: wyższe szkoły pedagogiczne: asystenci – 71 %, profesorowie tytularni – 45%) oraz nie normowany czas pracy (asystenci uniwersytetów-60%, profesorowie tytularni – 20%: asystenci politechnik – 68%, profesorowie tytularni – 30%: asystenci wyższych szkół pedagogicznych 52% – profesorowie tytularni 29%). Ponadto w uniwersytetach dla większej części młodszych pracowników nauki niż starszych ważnymi motywami podjęcia pracy w uczelni była chęć realizacji i rozszerzenia własnych zainteresowań (asystenci – 55%, profesorowie tytularni – 39%) oraz możliwość pracy wśród ludzi o wysokim poziomie intelektualnym (asystenci -31%, profesorowie tytularni -17%).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>