Motywy zatrudnienia się na uczelni cz. II

Widać wyraźnie, iż w wyniku autoanalizy przyczyn podjęcia pracy na uczelni pracownicy młodsi stopniem zwracają uwagę na motywy związane z samorealizacją (czy raczej samorozwojem) oraz z samodzielnością i nie normowanym czasem pracy. Profesorowie, patrząc z dłuższej perspektywy czasowej i na podstawie przebytej drogi, uwypuklają jako najważniejsze motywy związane z chęcią tworzenia wiedzy oraz samodzielnym charakterem pracy.

W zastosowanej kategoryzacji w pytaniu dotyczącym motywów podjęcia pracy na uczelni po dwa sformułowania dotyczyły samorozwoju, tworzenia nauki i przebywania w środowisku akademickim. Aby określić powszechność występowania tych motywów, połączyliśmy je parami, licząc, czy respondenci dokonali wyboru minimum jednej z dwu możliwości odpowiedzi (i/lub). W wyniku dokonania tego zabiegu okazało się, że liczebność grupy wybierającej któryś z motywów dotyczących „samorozwoju” (podnoszenie poziomu intelektualnego oraz realizacja i rozszerzanie zainteresowań) wzrosła do 68% badanej zbiorowości: wybierającej „tworzenie wiedzy” (praca twórcza, poszukiwanie prawdy) zwiększyła się do 48%, zaś wybierającej motywy „środowiskowe” (chęć przebywania w środowisku akademickim oraz pracy wśród ludzi o wysokim poziomie intelektualnym) wzrosła do 46%.

Po zgrupowaniu motywy te zajęły najwyższe pozycje pod względem powszechności występowania w środowisku akademickim. Dorównują im tylko dwa spośród pozostałych, tj. samodzielność (48%) i nie normowany czas pracy (41%). Nauczanie studentów jako powód podjęcia pracy na uczelni zajęło dopiero szóstą pozycję: motyw ten zgłosiło 32% badanych osób. Wart podkreślenia jest fakt, iż popularność tego motywu jest największa wśród pracowników wyższych szkół pedagogicznych.

Zarysowujący się wzór pracy na uczelni preferowany przez pracowników akademickich zawiera w sobie elementy nawiązujące do tradycyjnego wzoru pracy uczonego, tj. elementy stylu życia (przebywanie w środowisku akademickim), stylu pracy (samodzielność i nie normowany czas pracy) oraz wartości związane z samą pracą (samorozwój, praca twórcza). Nauczanie studentów, wchodzące w skład podstawowych obowiązków pracownika akademickiego, jest wyraźnie mniej atrakcyjnym elementem tej pracy.

Wyniki analizy korelacyjnej Pearsona dostarczyły odpowiedzi na pytanie, czy zgłaszane przez respondentów motywy podjęcia pracy na uczelni stanowią jeden z dowodów na potwierdzenie tezy o istnieniu odrębnych kultur w ramach szkoły wyższej. Na tej podstawie stwierdziliśmy, iż wśród motywów wymienionych przez przedstawicieli wyodrębnionych grup dyscyplin jedynie na uniwersytetach występują pewne symptomy zróżnicowania zbliżone do opisanych przez Tony’ego Bechera (1987). Okazało się mianowicie, że przedstawiciele nauk matematyczno-przyrodniczych przejawiają tendencję do wskazywania chęci przebywania wśród ludzi o wysokim poziomie intelektualnym jako powodu podjęcia pracy na uniwersytecie (współczynnik korelacji 0.121 na poziomie istotności 0.0001). Wskazuje to na ważność wspólnotowości jako elementu określającego kulturę grupy. Natomiast w przypadku humanistów takim elementem jest ważność swobody myślenia, wypowiadania się i pisania (współczynnik korelacji 0.102 na poziomie istotności 0.001). Trzecia zależność wystąpiła wśród ekonomistów, którzy przejawiają tendencję do stwierdzania, iż powodem podjęcia pracy na uczelni było przekonanie, iż przyszłe osiągnięcia będą zawdzięczać przede wszystkim sobie (współczynnik korelacji 0.108 na poziomie istotności 0.001).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>