Młodzież studencka nie lubi się uczyć

Wśród pozostałych czynników stosunkowo często wymieniali „konsekwentne stosowanie rygorów”, dobre wyposażenie w pomoce naukowe i bazę lokalową, właściwy dobór treści kształcenia oraz „jasność wymagań i systemu ocen”. Nauczyciele mówili także o predyspozycjach intelektualnych i osobowościowych studentów, wskazywali na związek wyników osiąganych w czasie studiów z możliwością uzyskania dobrej pracy, na przydatność przedmiotu w zawodzie, ciekawość poznawczą studentów, dobrą organizację procesu dydaktycznego i rozkład zajęć, system premiowania za aktywność oraz włączanie studentów do prac badawczych i dydaktycznych.

Badani nauczyciele, z jednej strony, doceniali swoją rolę w stymulowaniu aktywności studentów i „dawaniu im dobrego przykładu”, z drugiej natomiast, często zdawali sobie sprawę z trudności tego przedsięwzięcia. Jak stwierdził jeden z pracowników naukowych, o aktywności studentów w procesie kształcenia decyduje „aktywność pracowników dydaktycznych, ale jest ona nieosiągalna ze względu na obciążenie innymi zajęciami”.

Nauczyciele częściej niż sami studenci byli przekonani, że młodzież studencka nie lubi się uczyć. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy nauczyciele najczęściej widzieli stosunek studentów do nauki, którzy traktują uczenie się jako przymus, niemiły obowiązek, „zło konieczne”. Część pracowników odpowiadających na pytania wywiadu wymieniało jako przyczynę ograniczonej aktywizacji bardzo przeładowane programy i brak perspektyw po studiach, a także to, że wyniki w nauce nie mają żadnego wpływu na uzyskanie po studiach atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>