Mikrosocjologiczne badania nad szkolnictwem wyższym cz. II

Amerykańskie szkolnictwo wyżyzę – cztery kryteria zróżnicowania, zamieszczonego w tym numerze, zajął się strukturą i funkcją szkolnictwa wyższego, analizując aspekt instytucjonalny oraz modele kontroli. Celem tego artykułu jest prezentacja podejścia mikrosocjologicznego. Najogólniej mówiąc, na amerykańskie szkolnictwo wyższe składa się cały konglomerat szkół: utrzymywane z funduszy publicznych i bezpośrednio powiązane z administracją państwową, finansowane prywatnie i szczególnie troskliwie zabiegające o swoją niezależność od rządu, które uważają, iż są ostatnimi redutami kultury i dobrych manier i te, które narzucają surowe kształcenie religijne, „Rynek” szkól wyższych obejmuje zarówno uczelnie elitarne oparte na tradycji, jak i nowsze, zorientowane na wymagania stawiane przez użytkowników. Chyba w żadnym innym kraju ani system szkolnictwa wyższego2, ani sam jego wpływ na młodzież nie jest tak silnie zróżnicowany. Właśnie z tego względu doświadczenia amerykańskie mogą okazać się pomocne w rozważaniach nad reformą polskiego szkolnictwa wyższego.

Socjologowie posługują się terminem „poziom mikro” co najmniej w trzech różnych przypadkach. Pierwszy to ten, w którym przedmiotem analizy jest jednostka, nie zaś większe zespoły, grupy lub społeczności. Mikroanaliza służy w tym przypadku porównywaniu skutków, jakie – z punktu widzenia jednostek – płyną z faktu, iż instytucje, w obrębie których żyją, różnią się między sobą. Z kolei, zasadniczym problemem makrosocjologii jest wyjaśnianie różnic między tymi instytucjami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>