Metody finansowania – dalszy opis

Wsparcie prywatne lub typu prywatnego dla szkól publicznych przybiera różne formy, zależnie od kategorii finansowania5. Publiczne uniwersytety badawcze otrzymują, podobnie jak uczelnie prywatne, nie tylko fundusze badawcze, ale także darowizny oraz znaczną pomoc ze strony absolwentów, fundacji czy korporacji przemysłowych. Stopień sprywatyzowania uczelni publicznych o profilu zróżnicowanym (comprehensm), z których wiele wyłoniło się z coliege’ów nauczycielskich, jest niższy w porównaniu z uniwersytetami badawczymi i uczelniami przyznającymi doktoraty. Nieliczne rozwinęły silne organizacje absolwentów. Prowadzą one w mniejszym zakresie, nie otrzymują więc wielkich funduszy ze źródeł federalnych, nie one też są głównymi odbiorcami darowizn indywidualnych lub ze strony korporacji, uważa się bowiem, że są one silnie wspomagane z funduszy publicznych.

Cołlege’e komunalne podlegają kontroli publicznej w jeszcze większym stopniu. Pomoc ze strony prywatnego biznesu przybiera tu najczęściej postać rzeczową – np. materiałów i elementów

W dalszej części tekstu Kerr opisując system amerykańskiego szkolnictwa ponadśrednicgo posługuje się uproszczoną nieco klasyfikacją uczelni w USA według Fundacji Carnegie, pomijając niektóre ich typy. Według tej klasyfikacji szkoły dzielą się na: dwa typy uniwersytetów badawczych, dwie grupy uniwersytetów nadających doktoraty, dwie grupy uniwersytetów i college’ow zróżnicowanych – zbiorczych – (comprehensive), dwie grupy college’ow „ogólnokształcących” (liberal artsj, college’e komunalne (community), college’e techniczne i Vz\s. junior, uczelnie zawodowe i inne specjalistyczne instytucje. Nie wszystkie z nich odpowiadają naszym standardom, np. college’e komunalne porównać można w zasadzie do naszych uczelni pomaturalnych (przyp. red.). wyposażenia uczelni, jednak 700 spośród 950 collcge’ów powołało fundacje, które mają ułatwiać napływ prywatnych środków7-zgromadziły one około 200 min dolarów przeznaczonych głównie na cele związane z potrzebami społeczności lokalnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>