Lepsze szkoły – w lepszych dzielnicach

Żądanie odszkodowania obejmowało więc nie tyle wpłacone niegdyś sumy, ile część prawa do zysków wynikających z poniesionych kiedyś wspólnie nakładów na naukę. Narzeczona proces wygrała.

Warto pamiętać – kiedy będzie się używać argumentu o egalitaryza- cji broniąc bezpłatności studiów wyższych – że nierówności w dostępie do studiów nie zmniejszyły się w Polsce w minionym czterdziestoleciu.

Bezpłatność studiów nie okazała się więc czynnikiem egalitaryzującym. Np. różnicowanie się szkól odzwierciedlało nierówności społeczne. Lepsze szkoły – w lepszych dzielnicach. Elitarne licea – w głównych miastach, słabsze szkoły – we wsiach itp, Por. m.in. Kwieciński 1975. zarobków. Być może też istotnym powodem utrzymywania się tych nierówności na stałym poziomie było to, że oświata (język, sposób nauczania i kryteria oceny) zdominowana była w gruncie rzeczy przez kulturę inteligencką, mimo przykrywki w postaci frazeologii socjalistycznej.

Nasuwa się zatem następujące pytanie: czy byłoby możliwe pogodzenie obu opisanych tu funkcji kształcenia? Innymi słowy, czy możliwe jest takie kształcenie, które godziłoby, z jednej strony, merytokratyczną selekcję i jak najlepsze przygotowanie do kariery zawodowej, a z drugiej – równość w dostępie do wyższych i najbardziej cenionych poziomów kształcenia? Teoretycznie jest to możliwe. Aby pogodzić oba cele kształcenia, muszą zostać spełnione trzy warunki:

– 1) rozkład uzdolnień w społeczeństwie, wyposażenie biologiczne powinno bvć zbliżone we wszystkich warstwach społecznych, a więc niezależne od pochodzenia społecznego:

– 2) warunki środowiska wychowawczego powinny być podobne w tym sensie, by zapewnić wszystkim równie korzystną możliwość rozwoju uzdolnień i zainteresowań:

– 3) ujednolicone powinny być warunki kształcenia tak, aby wszystkim niezależnie od tego, gdzie rozpoczynają naukę, zapewnić jednakowe, odpowiednie przygotowanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>