Kontrola uczelni wyższych

Stopień kontroli ze strony kościoła jest ogromnie zróżnicowany, od całkowicie zależnych, poprzez częściowo niezależne, do niezależnych w dużym stopniu. Ta kategoria mogłaby być równie dobrze podzielona na trzy, tym bardziej, że różne rozwiązania występują także w obrębie każdej z pozostałych dużych kategorii.

Podkreślenia wskazują na szczególną ważność danej charakterystyki. niezależne) historycznie determinuje trzy pozostałe. Ten właśnie model najsilniej oddziałuje na charakter szkół z pozostałych kategorii. Ambicją większości szkól wyższych jest uzyskanie statusu „niezależnej szkoły prywatnej”. Większość uczelni mających w dalszym ciągu afiliacje kościelne to zasadniczo uczelnie „niezależne prywatne”, choć niektóre pozostają nadal, choćby częściowo, zależne od władzy kościelnej. Na ogól jednak wspólnie sprawowana przez członków rad powierniczych i pracowników akademickich kontrola zastąpiła lub poważnie ograniczyła w ostatnich latach kontrolę kościoła.

Amerykański kult niezależnej uczelni prywatnej doprowadzi! do powstania bardzo zróżnicowanego, konkurencyjnego i elastycznego systemu instytucji o dużych zdolnościach dostosowawczych. Cechami tego sytemu jako całości są: względnie silna władza wykonawcza, znaczna zależność od kilku źródeł finansowania, włącznie z czesnym i darowiznami i oczywiście relatywna niezależność od kontroli rządu dzięki niezależnym radom powierniczym.

Innymi unikalnymi cechami amerykańskiego systemu szkolnictwa wyższego są: i) stopień dostępności do wyższych uczelni, który jest dwukrotnie wyższy w porównaniu z innymi rozwiniętymi krajami przemysłowymi: studiuje 40% młodzieży w wieku studenckim (20% w innych krajach): 2) utrwalony przez tradycję nacisk na usługowy – w stosunku do działów produkcyjnych, w tym do rolnictwa i przemysłu – charakter uczelni: }) wysoki poziom standardów akademickich uczelni zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>