Kontrola jakości w instytucjach szkolnictwa cz. II

Do najistotniejszych funkcji kształcenia na poziomie wyższym tradycyjnie zalicza się rozwijanie sprawności intelektualnych, rozwój osobowości oraz przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym.

Realizacja tych funkcji dokonuje się w systemie szkół wyższych, a jej powodzenie zależy od harmonijnego współdziałania studentów, nauczycieli oraz uczelni jako instytucji. Wszystkie zainteresowane strony muszą być nie tylko świadome celów i funkcji kształcenia, ale też je akceptować oraz podejmować świadome działania zmierzające do ich osiągnięcia. W’ tak nakreślonym obrazie funkcji kształcenia zawarte są oczekiwania wobec studentów i nauczycieli akademickich. W idealnym modelu sprowadzają się one do tego, że studenci pragną się kształcić, nauczyciele chcą im to ułatwić, aktywność jednych i drugich jest podporządkowana założonemu celowi, a obie strony akceptują się nawzajem w przypisanych im rolach.

Rzeczywistość wszakże często odbiega od modelu idealnego: dzieje się tak wówczas, gdy zawodzi którykolwiek z elementów’ systemu kształcenia lub gdy oddziałują nań zewnętrzne, destrukcyjne warunki. Duża rozbieżność sytuacji rzeczywistej w stosunku do modelu może zagrażać realizacji założonych funkcji,

W konkretnych warunkach strony zainteresowane procesem kształcenia, a więc studenci oraz ich nauczyciele, mogą odmiennie pojmować cele kształcenia, co rodzi rozbieżności w działaniach zmierzających do ich realizacji, jak również brak wzajemnej akceptacji.

Tak więc, jedno z podstawowych zagrożeń następuje wtedy, gdy prawidłowo skonstruowana oferta uczelni styka się z odbiegającymi od założonych oczekiwaniami studentów. Przyjmując jednak, że oferta uczelni zgodna jest z założonymi funkcjami, kompetentne i spójne oddziaływania mogą przekształcać oczekiwania studentów, wpływać na kształtowanie się u nich pożądanych postaw i – w efekcie – zbliżać do realizacji założonych funkcji kształcenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>