Jakość i skuteczność kształcenia

Wizytatorzy położyli nacisk na dwa zagadnienia: reformę programów kształcenia w szkolnictwie podstawowym i średnim oraz jakość kształcenia i jej ocenę. Eksperci OECD są zdania, że tak w zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego znacznie więcej uwagi powinno się poświęcić sprawie programów. Istotną częścią przemian programowych jest przygotowanie nowych podręczników. Rola państwa w tej dziedzinie powinna polegać na określeniu jednoznacznych wymogów i kryteriów oceny oraz na stworzeniu warunków i reguł działania rynku podręczników. W tworzeniu programów ważna rola przypada szkole. Eksperci proponują „dwupoziomowy system regulacji programów szkolnych – przy którym rząd określa tylko podstawowe elementy ogólnego, krajowego programu szkolnego, a szkoły opracowują zakres podstawowych umiejętności i wiedzy”. Równocześnie wizytatorzy podkreślili konieczność stworzenia systemu kontroli i oceny programów oraz ich realizacji w szkołach. System powinien być kompleksowy i składać się z wielu elementów oceny zewnętrznej oraz samooceny na wszystkich szczeblach edukacji. Przedstawiono konkretne propozycje rozwiązań:

– Powołanie Krajowego Ośrodka Oceny, który, zdaniem wizytatorów, będzie „prawdziwym błogosławieństwem dla MEN i innych instytucji w systemie edukacji”. Ośrodek powinien opracowywać testy i instrumenty oceny oraz współpracować ze strategiczną jednostką ministerstwa.

– Zorganizowanie przez kuratoria komisji oceniających w pięciu regionach (grupujących poszczególne województwa}.

– Wprowadzenie ujednoliconej matury, zastąpionej lub uzupełnionej (w stosunku do obecnego rozwiązania) systemem testów przygotowanych przez specjalistów, skal ocen opartych na ustalonych kryteriach oraz możliwości korzystania z książek podczas egzaminów.

– Uzupełnienie reformy matury innymi formami oceny dla uczniów z młodszych grup wiekowych, takich jak standardowe testy i mechanizmy oceny uzupełniające oceny dokonywane przez nauczyciela. Wyniki takich testów powinny być porównywane w poszczególnych regionach i w skali kraju.

– Wprowadzenie egzaminu jako formy zakończenia szkoły podstawowej.

– Udoskonalenie dokumentacji i sprawozdawczości, tak aby mogła się stać jedną z podstaw oceny szkół.

Eksperci przypisują ważną rolę badaniom nad szkolnictwem oraz mechanizmom wdrażania zmian programów i poprawy jakości kształcenia. Uważają, że główną rolę w wyborze programów i podnoszeniu standardów edukacyjnych powinna odgrywać szkoła – jako środowisko społeczne świadczące usługi edukacyjne.

Odpowiedzi przedstawicieli MEN sprowadzały się przede wszystkim do opisania stanu zaawansowania prac w ramach poszczególnych problemów zgłaszanych przez ekspertów. Większość propozycji wizytatorów jest nie tylko zgodna z deklarowaną polityką MEN, ale także znajduje się już w fazie opracowywania i wdrażania. Dyskusyjną kwestią było jedynie tempo wprowadzania reform i niektóre rozwiązania szczegółowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>