Jakość kształcenia w dyskusjach środowiskowych

Z badań socjologicznych przeprowadzonych w 1993 r. na reprezentacyjnej próbie nauczycieli akademickich uniwersytetów, politechnik i wyższych szkół pedagogicznych (liczącej 1650 osób) wynika, że 80% respondentów uważa za słuszne uwzględnianie wyników ich działalności dydaktycznej w ogólnej ocenie ich pracy na uczelni. Według 46% badanych, kryterium jakości uprawianej dydaktyki jest brane pod uwagę przy ocenie pracowników uczelni. Proces ten spotyka się z pełną akceptacją 58% respondentów: pozostali uważają, że ocena powinna obejmować adeptów zawodu nauczycielskiego bądź tych, wobec których istnieją jakieś zastrzeżenia (Wnuk-Lipińska 1995).

Generalnie postawa kadry wobec idei recenzowania poziomu kształcenia w obrębie uczelni jest pozytywna. Wątpliwości budzą natomiast próby instytucjonalizacji tej idei i wprowadzenia zewnętrznego systemu ocen. Ujawnia je dyskusja tocząca się w środowisku akademickim16. W kontekście obowiązujących regulacji prawnych wnioski płynące z dysku-

Problem jakości narzędzi stosowanych na wydziałach do badania opinii studentów o przebiegu kształcenia, a także rodzaju zbieranych w tym celu informacji omawia szerzej M, Jastrząb-Mrozicka w niniejszym tomie.

– 15 Problem ten omawia szerzej M. Wójcicka (1995)

– 16 Między innymi w trakcie dwóch seminariów zorganizowanych w ramach realizacji projektu:

– 1-17 lutego 1995 r. – spotkanie robocze poświęcone prezentacji form zapewniania jakości przez wybrane uczelnie, w którym wzięli udział eksperci uczestniczący w realizacji projektu, przedstawiciele środowiska akademickiego. Ministerstwa Edukacji Narodowej,

Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz innych instytucji zainteresowanych wspieraniem prac nad recenzowaniem jakości kształcenia.

– 24-27 czerwca 1995 r. – drugie spotkanie robocze (w składzie jak wyżej), poświęcone dyskusji nad propozycjami rozwiązań krajowego systemu recenzowania jakości ksztaicenia. ‚

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>