Intelektualne kontakty studentów i nauczycieli

Intelektualne kontakty studentów i nauczycieli akademickich ograniczone były w większości przypadków do zajęć obowiązkowych. Choć 76,1% badanych na IV roku dyskutowała poza zajęciami na tematy związane ze swymi zainteresowaniami naukowymi, tylko co dziesiąty student znajdował partnerów tych dyskusji wśród nauczycieli akademickich. Większość dyskusji odbywała się w gronie kolegów, studenci rozmawiali o swych problemach naukowych z rodziną, z innymi osobami.

Fakt ograniczonych kontaktów merytorycznych poza zajęciami nie wydawałby się wystarczający, aby wyciągać daleko idące wnioski o bierności pracowników’ naukowych w rozbudzaniu i kontrolowaniu zainteresowań studentów, gdyby nie inne, dodatkowe i odnoszące się do tego samego zagadnienia dane z badań. Znakomita większość studentów I roku oczekiwała partnerskich kontaktów z nauczycielami akademickimi. Jedynie kilkanaście procent badanych na IV roku stwierdziła, że stosunki z pracownikami naukowymi mają partnerski charakter. Wzajemne kontakty były przeważnie oficjalne (twierdziło tak 86, z % respondentów – blisko połowa badanych nie aprobowała zresztą takich relacji). Studenci byli często przekonani, że zbyt oficjalne kontakty są przyczyną przesadnego dystansu między studentami a pracownikami naukowymi, tworzą złą atmosferę na uczelni, uniemożliwiają dyskusję merytoryczną. Tylko co dziesiąty student IV roku twierdził, że nie oczekuje innych kontaktów z nauczycielami akademickimi.

Przeprowadzone analizy wykazały, że oficjalne kontakty najczęstsze były w środowiskach uczelnianych, w których, zdaniem studentów, było niewielu pracowników dydaktycznych szczególnie cenionych przez młodzież ze względu na kwalifikacje zawodowe i cechy osobowościowe. Nauczyciele akademiccy cieszący się poważaniem studentów byli jednocześnie, ich zdaniem, skłonni do partnerskich kontaktów ze studentami, do rzeczywistej współpracy w procesie kształcenia. Wysoka ocena (kwalifikacji zawodowych, dydaktycznych, aprobowana przez studentów osobowość) wiązała się z umiejętnościami i chęcią skupiania wokół siebie studentów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>