Implikacje dla tradycyjnych funkcji szkolnictwa wyższego

Opisywane zmiany pogłębiły segmentację w ramach szkolnictwa wyższego, wzmocniły też segregację klasową, a zapewne również płciową i rasową. Istnieją dowody na to, iż elitarne prywatne uczelnie w latach osiemdziesiątych stały się jeszcze bardziej ekskluzywne niż były dotąd. Wzrósł wśród studiujących udział studentów z rodzin uprzywilejowanych pod względem społeczno-ekonomicznym, odwracając tym samym długotrwałą tendencję do zwiększenia merytok- ratyczności i różnorodności w przyjęciach na studia. Zbiorowość studencka charakteryzuje się teraz większą jednorodnością i zamożnością (Lewis, Kingston 1989): w kilku prywatnych uczelniach zaprzestano przyjmowania kandydatów na studia bez odpowiedniego zabezpieczenia finansowego („need blind” admissions).

Konkretne implikacje dla tradycyjnych funkcji szkolnictwa wyższego mają zmiany zachodzące w samej populacji studenckiej. W procesie przechodzenia od elitarnego do masowego szkolnictwa wyższego ustalone zasady konkursowych przyjęć, selektywności i odpowiedniego przygotowania często stosowane były jedynie fragmentarycznie. Pomimo wyraźnej niejednorodności w stosowanych kryteriach przyjmowania na studia, znaczna większość instytucji (92%) dopuszcza zapisywanie się na uczelnie bez konieczności posiadania typowego świadectwa ukończenia szkoły średniej, zwłaszcza w przypadku, gdy kandydaci pozytywnie przeszli przez Test Ogólnego Rozwoju Edukacyjnego (GEDT) (w Stanach Zjednoczonych jest to ekwiwalent egzaminu w szkole średniej).

Inflacja stopni w szkole średniej w połączeniu z naciskiem na rozszerzanie programu przytrzymywania w systemie szkolnym młodzieży pochodzącej z grup mniejszości (narodowych, rasowych itp.), przyczyniła się do podważenia tradycyjnych kryteriów przyjęć na studia i studiowania. Zmiany te wymagają przystosowania do nich zarówno kadry, jak i programów nauczania. Na uniwersytetach coraz więcej miejsca zajmują kursy i zajęcia przygotowawcze oferujące rozwój takich podstawowych umiejętności, jak pisanie czy uczenie się. Ponieważ coraz więcej studentów studiuje w niepełnym wymiarze godzin (part-time), a wielu studentów rozpoczyna od kursów przygotowawczych, czas pobytu na uczelni ulega zdecydowanemu wydłużeniu (Lavin, Alba 198}). Największe zmiany można zaobserwować w uczelniach komunalnych. Jak dowodzą Brint i Karabel (1989), a także Dougherty (1987), w latach siedemdziesiątych nastąpiło uzawodowienie uczelni komunalnych, do których większość studentów przyszła w poszukiwaniu wiedzy zawodowej i z chęcią zdobycia raczej stopnia associateG niż uzyskania prawa kontynuowania nauki na uniwersytecie i uzyskania stopnia bachelora (Bernstein 1986). Jak widać, wciąż zmieniające się funkcje szkolnictwa’ wyższego mają wpływ na programy nauczania na wszystkich poziomach edukacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>