Identyfikacja z uczelnią

Kierując się wnioskami wynikającymi z literatury przedmiotu przyjęto, iż silna kultura szkoły wyższej działa ograniczająco na grę interesów grupowych w ramach społeczności akademickiej i sprzyja podejmowaniu działań wspólnych w skali uczelni. W obu omawianych badaniach zadaliśmy respondentom kilka pytań dotyczących poczucia współodpowiedzialności za uczelnię, wydział, zakład/instytut oraz za własną pracę. Odpowiedzi na te pytania są jednym z możliwych wskaźników występowania wspólnej dla uczelni kultury lub jej braku.

Wyniki uzyskane w latach 1984 i 1993 są takie same (po wyłączeniu asystentów z próby w 1993 r.). Nie ma również istotnych statystycznie różnic między typami szkół, z jednym wyjątkiem. A mianowicie w politechnikach w 1993 r. znacznie wzrosło poczucie odpowiedzialności pracowników akademickich za pracę swojego wydziału (w 1984 r. zadeklarowało takie poczucie 45% respondentów z politechnik, a w 1993 r. – 58% badanych, bez asystentów). Identyfikacja pracowników akademickich politechnik z wydziałem jest wyraźnie silniejsza niż w dwóch pozostałych typach uczelni.

Powszechność identyfikacji pracowników akademickich z czterema wyodrębnionymi poziomami instytucjonalnymi szkoły wyższej jest różna. Im odleglejszy od respondentów jest ten poziom, tym mniej powszechnie występuje identyfikacja. W 1993 r. respondenci deklarowali poczucie odpowiedzialności za:

– uczelnię (40%):

– wydział (46%):

– zakład/instytut (70%):

– własną pracę (91%).

Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że poczucie identyfikacji z uczelnią nie jest związane z typem szkoły wyższej. Przystępując do badań zakładaliśmy, iż pracownicy uniwersytetów, tradycyjnych instytucji akademickich, będą w większym stopniu identyfikować się z uczelnią niż pracownicy pozostałych szkół wyższych. Teza ta nie znalazła potwierdzenia. Także w uniwersytetach nie wystąpiły różnice między opiniami przedstawicieli poszczególnych grup dyscyplin.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>