Identyfikacja z uczelnią – dalszy opis

Próba badawcza została tak zbudowana, że nie można było przyjrzeć się poszczególnym uczelniom, była bowiem reprezentatywna dla każdego z trzech badanych typów szkół wyższych, a nie dla poszczególnych uczelni.

Poczucie odpowiedzialności za uczelnię, wydział i zakład/instytut jest silnie związane z zajmowanym stanowiskiem naukowym. Nie występują pod tym względem różnice między typami uczelni.

Poczucie odpowiedzialności za uczelnię, wydział, zakład/instytut odczuwa najwięcej osób wśród profesorów (zarówno uczelnianych, jak i tytularnych), a najmniej wśród asystentów. Na podstawie danych empirycznych przedstawionych w tabeli 4 można sformułować następujące twierdzenie: „Poczucie odpowiedzialności za funkcjonowanie uczelni, wydziału, zakładu/instytutu jest wprost proporcjonalne do posiadanego wpływu na funkcjonowanie tych jednostek organizacyjnych: tyle poczucia odpowiedzialności, ile wpływu”. Jest to oczywiście dużym uproszczeniem, gdyż o poczuciu odpowiedzialności za uczelnię współdecydują niewątpliwie sprawy natury psychologicznej, zadowolenie z wykonywanej pracy, a także działania integrujące organizację, prowadzone lub nie prowadzone na poziomie uczelni czy wydziału. Otrzymane wyniki pozwalają sądzić, iż takie działania na poziomie wydziału są prowadzone częściej w politechnikach niż w dwóch pozostałych typach uczelni.

Przystępując do opracowywania wyników badan przyjęliśmy hipotezę, iż poczucie odpowiedzialności za uczelnię będzie występować częściej u osób, które nigdy nie chciały z niej odejść, a także u osób, które nie są rozczarowane pracą w tej instytucji. Hipoteza ta sprawdziła się połowicznie, ponieważ opisany związek wystąpił tylko w przypadku braku zamiaru odejścia z uczelni – zarówno w przeszłości, jak I obecnie (tabela 5).

Wyraźne różnice w wysokości wskaźników procentowych występują w dwóch skrajnych przypadkach: 1) osób, które chciały kiedyś lub zamierzają obecnie odejść z uczelni na zawsze – najniższe wartości wskaźników procentowych, wskazujące na słabszą identyfikację z uczelnią: 2) osób, które takich zamiarów nigdy nie miały – wskaźniki najwyższe, wskazujące na silniejszą identyfikację.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>