Higher Education Quality Council

Higher Education Quality Council – podobnie jak VSNU w Holandii – utworzyły instytucje szkolnictwa wyższego. Jednakże, inaczej niż w Holandii, HEQC obejmuje swym zasięgiem wszystkie rodzaje tych instytucji, zarówno uniwersytety, jak i kolegia.

Komitet funkcjonuje na prawach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, finansowanej ze składek szkól wyższych. Jego zadaniem jest wspieranie działań na rzecz podnoszenia oraz utrzymywania odpowiedniej jakości kształcenia na wszystkich poziomach i w każdego typu instytucjach szkolnictwa wyższego. W swej działalności koncentruje się przede wszystkim na następujących elementach:

-zapewnianie jakości w instytucji szkolnictwa wyższego zgodnie ze standardami właściwymi dla danego typu kształcenia,

-wspieranie jakości, w tym propagowanie dobrych przykładów.

Podstawę recenzowania stanowi dokumentacja przygotowana przez uczelnię, dająca obraz metod i procedur stosowanych do zapewnienia jakości oraz standardów kształcenia. Jako uzupełnienie przeprowadzane są wizytacje koleżeńskie (site visits).

Raport obejmuje opis stanu wewnętrznych mechanizmów zapewniania jakości oraz opinie ekspertów (peers), dotyczące poziomu efektywności tych mechanizmów, uwagi na temat przykładów dobrej praktyki oraz sugestie – pod rozwagę instytucji – w kwestii możliwości poprawy.

Higher Education Funding Councils funkcjonują na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym z 1992 r. (Further and Higher Education Act). Mają one obowiązek przeprowadzania oceny jakości kształcenia oraz wspierania kształcenia w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Brytyjskie Funding Councils omówimy na przykładzie znanego nam bliżej Scottish Higher Education Funding Council (SHEFC).

SHEFC działa jako pozarządowe ciało publiczne. Zgodnie z założeniem, ma sprzyjać decentralizacji władzy w wyniku delegacji uprawnień rządu na agencje publiczne, realizuje zatem politykę rządu wobec instytucji szkolnictwa wyższego – rozdziela fundusze publiczne przeznaczone na wspieranie tego szkolnictwa w zakresie kształcenia, badań i dziedzin wspomagających.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>