Gottfredson i jego opinia

Zdaniem Gottfredsona {1985) historia badań nad tym, czy i dlaczego wykształcenie jest ważne dla uzyskanego miejsca pracy wykazuje, że są one mylone z badaniami dotyczącymi istoty zawodowej hierarchizacji i jej związków z wykształceniem – poza podstawowym treningiem w pisaniu i liczeniu jest mało przekonujących dowodów, że wykształcenie – określane przy pomocy poznawczych umiejętności – polepsza wydajność zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i określonych zbiorowości społecznych (Blaug 1985). Jednakże pozapoznawcze efekty wykształcenia mogą mieć znaczenie, szczególnie w tych częściach sektora usługowego, w których postawy i wartości pracowników są podstawowym składnikiem ich pracy (Squires 1977: Gottfredson 1985). Poza dyskusją jest to, iż w tych przypadkach pracodawcy używają wykształcenia jako filtru, sygnału posiadanych przez pracowników kompetencji. Ta funkcją wykształcenia nieuchronnie prowadzi do powstania powiązań pomiędzy osiągnięciami edukacyjnymi i rynkiem pracy. Powiązania te dotyczą jednak otrzymania pracy, a nie jej jakości. Mówiąc inaczej, nie utrzymałby się taki stosunek pracodawców do wykształcenia, jeśli nie byłoby ono przydatne (i może – konieczne). Otrzymanie pracy nie oznacza wszakże tego samego, co jej utrzymanie: co więcej, polityka rozszerzania lub zawężania dostępu do edukacji może modyfikować wartość wykształcenia i być sygnałem dla pracodawców (Gottfredson 1985).

Tak więc, ani w przypadku jednostek, ani grup społecznych, nie ma jasnych dowodów mówiących o bezpośrednim i stałym związku między wykształceniem i wydajnością ekonomiczną. Niemniej jednak pracownicy posługują się wykształceniem jako nośnikiem informacji dla pracodawców o swoich dążeniach, gotowości i kwalifikacjach, a pracodawcy osiągnięcia edukacyjne traktują jako jeden z czynników decydujących o zatrudnieniu, jednakże właśnie od stwarzanych przez społeczeństwo możliwości edukacyjnych zależy to, jaki poziom wykształcenia powinien posiadać pracownik, aby uzyskać określoną pozycję. W społeczeństwach o otwartych systemach edukacyjnych, których krańcowym przykładem są Stany Zjednoczone, częstym zjawiskiem jest inflacja dyplomów edukacyjnych, wymaganych przez pracodawców. Tak więc, związek: edukacja – wydaj- ność/dochód, poza elementarnym wykształceniem, nie jest ani uniwersalny, ani konieczny: jego siła i charakter zależą od systemu edukacyjnego danego kraju, jego struktury zawodowej i innych czynników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>