Doskonalenie szkolnictwa wyższego – ciąg dalszy

Na początku pragnę podkreślić, iż nie wymaga nadmiernej spostrzegawczości stwierdzenie, że w ostatnim dziesięcioleciu środowisko gospodarcze i społeczne uległo nagłym przeobrażeniom, zmieniając sytuację ogólną w sposób w niczym nie przypominający przeszłości. Wynika to z nakładających się na siebie wpływów rewolucji naukowo-technicznej, zwłaszcza w komunikacji i informatyce, oraz z umiędzynarodowienia, czy nawet globalizacji, rynków i procesów produkcji.

Referat przedstawiony na międzynarodowe] konferencji „University – Enterprise Partnerships in Action” {„Uczelnia – przedsiębiorstwo: partnerstwo w praktyce”, Londyn, 22 – 23 czerwca 1995 r.)

Powinniśmy do tego dodać zaniechanie konfrontacji globalnej, motywowanej względami ideologicznymi, co jest powszechnie uznawane za wysoce pożądaną zmianę, Możemy jednak obecnie zauważyć, iż naszą wspólną iluzją było, że ta „dywidenda zwycięstwa” doprowadzi do powstania optymalnych warunków do rozwiązywania wciąż występujących problemów rozwoju gospodarczego i społecznego.

Lista osiągnięć i niepowodzeń kształtowanych pod wpływem wcześniej wymienionych czynników będzie zależeć od konkretnej kwestii, a także od kontekstu regionalnego, przekonań politycznych, a nawet osobistych poglądów. Dopiero obecnie zaczynamy zdawać sobie sprawę ze skali zachodzących przeobrażeń, z potrzeby zmiany podejścia, reformy wielu aspektów naszego życia gospodarczego i społecznego oraz instytucji z nimi związanych. W znacznym stopniu, w sposób nie zamierzony, skomplikowało to problemy kształtowania i prowadzenia polityki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>