Do czego doprowadził proces oceny jakości?

Stanowi on podstawę raportu końcowego, który uwzględnia ponadto analizę ilościową oraz wnioski z dyskusji przeprowadzonych z władzami uczelni. Raport ten musi zostać zaakceptowany przez Komitet na posiedzeniu plenarnym. Ostatnie słowo należy do prezydenta szkoły wyższej, a jego odpowiedź jest także publikowana w raporcie.

Proces oceny jakości doprowadził m.in. do ponownego określenia podstawowych cech dyscyplin naukowych. W związku z występującą we współczesnym rozwoju nauki tendencją do dywersyfikacji, w procesie oceny należy unikać dwóch niebezpieczeństw: ograniczania się do jedynego modelu rozwoju naukowego oraz zawężania pojęcia dziedziny nauki do dziedzin tradycyjnych, jak: prawo, nauki humanistyczne, medyczne czy ścisłe. Rozwój nauk o charakterze podstawowym, nauk ścisłych i technicznych, czy też dyscyplin o charakterze zawodowym dostarcza dowodów na występowanie procesu dywersyfikacji. Następuje tworzenie kierunków metadyscyplinowych: administracja społeczna i gospodarcza, lingwistyka stosowana, biomedycyna o ukierunkowaniu epidemiologicznym, socjologicznym i przemysłowym, zarządzanie itp. Wymienione zjawiska wywierają wpływ na strukturę wewnętrzną szkół wyższych, zatem także procedury oceny jakości muszą się dostosować do tych przeobrażeń.

Refleksja nad instrumentami procesu oceny badań, wynikająca z analizy napotkanych trudności, doprowadziła do utworzenia przez Komitet – wspólnie z Konferencją Prezydentów Uniwersytetów – Grupy Roboczej ds. Metodologii Ewaluacji. Porównanie francuskich i zagranicznych metod oceny, w tym omawianych przez OECD (program OECD zarządzania szkołami wyższymi – IMHE), doprowadziło do stworzenia projektu zatytułowanego Kryteria i wskaźniki oceny jakości (ewaluacji) szkoły wyższej. Pozwoli to na ujednolicenie procesu przeprowadzenia oceny i uzgadniania jej wyników. Do każdej szkoły wyższej należy wszak przygotowanie danych ilościowych niezbędnych do przeprowadzenia analizy ilościowej, uwzględniającej specyfikę uczelni i trudności w realizacji celów. Dane te powinny być stale aktualizowane. Ewaluacja przeprowadzana przez Komitet prowadzi do udoskonalenia systemu oceny jakości oraz lepszego wykorzystania wyników wewnętrznej oceny jakości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>