„College” jest w USA pojęciem wieloznacznym

W Anglii, związana z (Mordem i Cambridge tradycja autonomii została utrzymana dzięki wprowadzonym w formie praw i przywilejów mechanizmom oddzielającym administrację uniwersytecką od rządu. W ten sposób względna autonomia utrzymała się również w okresie wzrostu liczby instytucji szkolnictwa wyższego w XIX w. Dzięki wspomnianym mechanizmom także w przypadku nowych uczelni, którym brakowało ogromnego prestiżu (Mordu i Cambridge, kontrola państwowa była ograniczona. W XX w. ciała buforowe (w szczególności Komisja Dotacji Uniwersyteckich), które pośredniczyły w przekazywaniu uczelniom państwowej pomocy finansowej, pomogły utrzymać ich instytucjonalną autonomię.

Jednakże w Stanach Zjednoczonych połączenie braku tradycji cechowych, finansowanie prawie wszystkich wczesnych coliege’ów przez organizacje wyznaniowe, legitymizacja silnej kontroli sprawowanej przez administratorów odpowiedzialnych przed grupami sponsorów (rady zdominowane przez świeckich i duchownych przywódców) oraz brak zainteresowania państwa kon-

„College” jest w USA pojęciem wieloznacznym: jednostka organizacyjna uniwersytetu, ogólny termin odnoszący się do wszystkich instytucji kształcących na poziomie trzecim, termin używany dla określenia studiowania na wyższej uczelni. Autorka artykułu posługuje się nim w dwóch pierwszych znaczeniach, W języku polskim zastosowano termin „uczelnia”. trolowaniem szkolnictwa wyższego doprowadziło do powstania wielu niezależnych małych uczelni. Nawet pierwsze państwowe uczelnie nie były ściśle administrowane przez władze państwowe i często wsparcie finansowe płynęło z organizacji filantropijnych i źródeł prywatnych. Pod koniec XIX w. wśród pracowników uczelni nastąpiła profesjonalizacja, zostały utworzone wydziały: świeckie zarządzanie stało się coraz bardziej powszechne, a program nauczania – podzielony na „obowiązkowy” i „do wyboru” z malejącą liczbą kursów „ogólnokształcących”, wspólnych dla wszystkich studentów. Brak sterowania tymi procesami ze strony państwa w połączeniu z rosnącymi wymaganiami pobudził współzawodnictwo pomiędzy uczelniami w walce o prestiż i kandydatów na studia (Barzun 1968: Ben-David 1972: Jencks, Riesman 1968).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>