Cecha charakterystyczna systemu edukacyjnego

Zła kondycja finansowa uczelni niejednokrotnie zmusza nauczycieli akademickich do trudnego i angażującego poszukiwania środków na badania oraz do – dyktowanego koniecznością finansową – poszukiwania dodatkowego zatrudnienia poza uczelnią6, ograniczającego aktywność na rzecz uczelni i pośrednio wpływającego na tempo i charakter pożądanych w szkolnictwie zmian.

Trzeba dodatkowo pamiętać, że cechą charakterystyczną systemu edukacyjnego jest znaczna odległość w czasie dzieląca moment wprowadzenia zmian i pojawienia się ich efektów. Przeprowadzana dziś modernizacja systemu, bez względu na jej zasięg, będzie przynosić wyraźne zmiany dopiero w przyszłości.

Jeszcze odleglejsze wydaje się dyskontowanie zmian będących efektem przekształceń w sferze postaw najważniejszych podmiotów kształcenia – nauczycieti akademickich i studentów. Można jednak, obserwując pierwsze sygnały7 zmian w uczelniach, stawiać pewne hipotezy, które powinny być weryfikowane w przyszłych badaniach:

– 1) samorządność i samodzielność uczelni, doprowadzi do stopniowego wzrostu identyfikacji nauczycieli akademickich z uczelniami, skłoni ich do twórczego, samodzielnego udziaiu w modernizacji programów, uelastycznienia form organizacyjnych studiów, poszukiwania niezbędnych środków finansowych, wyzwoli długo powstrzymywaną aktywność w tej mierze:

– 2) zauważalne już zmiany w obrębie aspiracji kandydatów na studia: fakt, że nauka w szkole wyższej zaczyna być traktowana jako niezbędna inwestycja decydująca o powodzeniu w życiu i zawodzie, będzie silniej niż inne istniejące dotąd warunki stymulować aktywność studentów, skłaniać ich nie tylko do formułowania oczekiwań, ale także do wywierania presji przyspieszającej modernizacyjne działania uczelni:

– 3) oczekiwania społeczne wymuszą większą niż dotychczas elastyczność uczelni, prowadząc stopniowo do tworzenia nowych kierunków i form studiów odpowiadających tym oczekiwaniom, odnowienia iub nawiązania ważnych dla uczelni kontaktów z jej społecznym i gospodarczym otoczeniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>