Badania panelowe

W artykule zamierzam skupić się na jednym tylko, choć szerokim i ważnym, opisywanym w wielu raportach z badań zagadnieniu, a mianowicie wzajemnych relacjach między studentami a nauczycielami akademickimi oraz na wpływie tych relacji na kształtowanie się studenckiego stylu studiowania, aktywności intelektualnej i dydaktycznej studentów.

Cytowane w artykule wyniki badań zaczerpnięto z opracowań kilku przedsięwzięć badawczych ogólnopolskich badań panelowych dotyczących uwarunkowań dydaktycznej i pozadydaktycznej aktywności studentów prowadzonych w latach 1983/1984 i 1986/1987 i uzupełniono wynikami badań „Student 1977”, „Student 1987”, „Student 1990”5, badań wśród nauczycieli akademickich przeprowadzonych w 1984 roku4.

Badania panelowe prowadzące do prześledzenia trwałości i zmian postaw studentów wobec studiów i studiowania, dążeń związanych z pracą pozwoliły na sformułowanie wielu wniosków. W artykule przedstawimy najistotniejsze z nich, wiążące się bezpośrednio z interesującą nas problematyką:

Zespołowe badania panelowe przeprowadzone wśród studentów I i IV roku na dobranych celowo kierunkach uniwersytetów, politechnik, akademii rolniczych, ekonomicznych i medycznych w Warszawie, Poznaniu, Lublinie, uzupełnione wywiadami z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia z badanymi studentami i z samymi studentami.

Ogólnopolskie badania na reprezentatywnej próbie studentów przeprowadzone za pomocą tej samej ankiety w 1977 i 1987 r. oraz na reprezentatywnej próbie studentów Warszawy w 1990 r.

Badania przeprowadzone wśród nauczycieli akademickich uniwersytetów, politechnik, wyższych szkół pedagogicznych i wyższych szkół inżynierskich w 1984 r.

– 1. W okresie rozpoczynania studiów studenci formułowali wobec nich rozległe oczekiwania, pobyt w uczelni nie utwierdzi! ich w przekonaniu, że te rozlegle cele zostaną w pełni zrealizowane.

– 2. Uczestnictwo w życiu uczelni rzadko stymulowało aktywność poznawczą studentów, niekiedy nawet wpływało destrukcyjnie na związane z nią oczekiwania i postawy.

– 3. Studenci nie uzyskiwali oczekiwanych zachęt i bodźców stymulujących aktywność poznawczą w procesie dydaktycznym.

– 4. Niewielki odsetek badanych osiągał pełną satysfakcję ze studiów.

– 5. Większość studentów starała się poprawnie wywiązywać z obowiązków, rzadkie jednak były przypadki ponadobhgatoryjnej aktywności poznawczej na terenie uczelni (Jastrząb-Mrozicka, Swierzbowska-Kowalik 1989).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>