Badania panelowe – kontynuacja

Wśród studentów 1 roku, w roku akademickim 1983/1984, kiedy rozpoczynano badania, istniała niewielka grupa badanych nastawionych na wszechstronną aktywność w uczelni. Stawialiśmy wtedy hipotezę, że aktywna postawa tej grupy studentów wobec najróżniejszych przejawów życia uczelni (uczestnictwo lub chęć udziału w kolach naukowych, pracach naukowych prowadzonych w szkole wyższej, działanie w organizacjach studenckich, interesujące plany związane z pracą zawodową) różniły tę grupę od większości studentów. Silne nastawienie na aktywność mogło stać się w sprzyjających, zależnych od uczelni warunkach, punktem wyjścia do osiągnięcia pełnego powodzenia w studiach i wysokiego poziomu przygotowania do życia w społeczeństwie. Czy owo obserwowane w grupie studentów I roku „nastawienie na aktywność” zostało wykorzystane?

Tylko 1/4 studentów I roku deklarowała, że nie chce uczestniczyć w pracach kół naukowych, 1 !4 chciała pracować w kołach, połowa badanych nie umiała na I roku sprecyzować swych planów. Można więc sądzić, że prawie 3/4 badanych (respondenci, którzy chcieli pracować w kołach i ci, którzy na I roku byli niezdecydowani, ale nie odrzucali możliwości uczestnictwa) – to grupa, którą umiejętne kierowanie („pozytywna manipulacja”) mogła skłonić do pracy naukowej w kolach. Tymczasem 3/4 studentów IV roku twierdziło o sobie, że w żadnym momencie studiów nie brało udziału w tej działalności.

Na I roku blisko połowa badanych deklarowała chęć uczestnictwa w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w uczelni. Nieliczni tylko nie chcieli w tych pracach uczestniczyć, 1/3 badanych – to grupa niezdecydowana na I roku, na której postawę mogła wpłynąć uczelnia. Tymczasem 80,3% studentów IV roku nie uczestniczyło nigdy w pracy naukowej. Uczelnia nie znalazła wystarczających metod stymulowania ambicji i rozbudowania zainteresowań niezdecydowanych studentów, zrezygnowała z wpływania na kształtowanie i rozbudzanie aktywności poznawczej studentów, którzy już na początku studiów zainteresowani byli pracą naukową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>