Aspekty niezależności uczelni cz. II

Istnienie lepszych i gorszych szkól oznacza faktyczne zróżnicowanie poziomu merytorycznego szkolnictwa. W opisanym wyżej kontekście decyzja, czy np. utrzymać CKK i kontrolować w skali kraju poziom stopni i tytułów lub np. czy i jak centranie kontrolować standardy nauczania, czy też pozostawić pełną autonomię uczelniom – dotyczy wyboru nie tego, co lepsze, ale dominującego modelu koordynacji w szkolnictwie: oligarchii akademickiej czy rynku.

Aspekt III-źródłafinansowania.Ustawa zezwala, z j ednej strony, na finansowanie uczelni państwowych ze źródeł prywatnych, z drugiej zaś, na dofinansowanie przez państwo uczelni prywatnych. Nie daje możliwości pobierania czesnego przez uczelnie państwowe od studentów studiów dziennych, jedynie w przypadku innych typów studiów, np, zaocznych. Takie niespójne rozwiązanie może prowadzić do pewnych niezamierzonych dysproporcji w rodzajach oferowanych usług.

Przepisy prawne poprzez wprowadzenie odrębności różnych niezależnych kanałów finansowania uczelni i jej pracowników stwarzają swoistą wielość źródeł finansowania przez państwo (MEN, KBN) oraz rodzą pluralizm mechanizmów finansowania. Natomiast przepisy szczegółowe drobiazgowo regulują zasady gospodarki finansowej, przekształcając tym samym rynkowy charakter finansowania w procedury biurokratyczne.

Wymiar IV-mechanizmyfinansowania. Uczelnie mogą uzyskiwać od państwa i z innych źródeł środki na poszczególne rodzaje działalności poprzez odrębne i niezależne mechanizmy finansowania. Jednak, ze względu na trudności finansowe przedsiębiorstw i brak fundacji prywatnych, podstawowym źródłem dochodów prywatnych uczelni mogą być opłaty za studia. Istotnym elementem samodzielności uczelni wydaje się – wprowadzona ustawą – możliwość wykorzystywania własnych źródeł np. poprzez wynajem lokali.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>