Akcja wprowadzania TQM

Aby wprowadzić ten typ zarządzania konieczne jest precyzyjne określenie czym dana instytucja chce być, a następnie przełożenie tego na strategiczne cele i plany, w których najważniejsze miejsce zajmują potrzeby i oczekiwania odbiorców. U podstaw tego typu zarządzania znajduje się założenie, iż jakość usług lub dóbr zależy od ludzi, a więc od:

– wspólnie uznawanych wartości,

– zewnętrznych i wewnętrznych stosunków pracowniczych,

– przekonania, że odpowiedź na uznane autoteliczne i instrumentalne potrzeby i oczekiwania odbiorców są obowiązkiem wszystkich,

– szacunku dla jednostki,

– poziomu etycznego i motywacji,

– dostrzeżenia i docenienia wysiłków i osiągniętych wyników.

Akcja wprowadzania TQM musi rozpoczynać się od szczebli kierowniczych w danej organizacji. Kierownicy muszą pełnić rolę liderów zmiany. Wszyscy zatrudnieni w danej organizacji muszą zrozumieć co oznacza jakość i jej poprawa. Bardzo ważne jest, aby problem ten był dyskutowany i rozumiany, a zmiany – zaakceptowane na wszystkich poziomach organizacji (Cross-Durrant 1992).

Niektórzy badacze szkolnictwa wyższego nie wierzą, że zasady stosowane w biznesie można zastosować w szkolnictwie – działalności o zupełnie odmiennym charakterze. Ponadto zauważyć można tendencję do traktowania zarządzania w nauczaniu, w nauce, działalności dydaktycznej i badawczej jako zupełnie odmiennych dziedzin. Polepszanie jakości jest postrzegane jako domena kadry akademickiej. Wszystko to, zdaniem Angeli Cross-Durrant, utrudnia wprowadzanie zarządzania TQM do szkolnictwa wyższego. Niemniej jednak próby takie są podejmowane np. w Australii, USA i w Wielkiej Brytanii. Obrońcy zarządzania tego typu argumentują, że w szkolnictwie, tak jak w biznesie, o jakości usługi decyduje suma wysiłków wszystkich osób zaangażowanych w dany proces: od zwierzchnika po sprzątaczkę.

Doskonalenie jakości należy zacząć od uzgodnienia co jest w pracy danej uczelni dobre, co należy poprawić i z czego należy zrezygnować. Dokonanie takich ustaleń wymaga starannej analizy wkładów (ludzie, dobra materialne i niematerialne) i procesów, zastosowania miar i, wreszcie, opisania rezultatów działalności danej uczelni i odnotowanych udoskonaleń (zob. schemat 1, na następnej stronie).

Analizując wkłady w TQM bierze się zazwyczaj pod uwagę nie’tylko plany, zadania, zasoby materialne i rachunkowość, lecz także cele i idee przyświecające pracownikom wyższych uczelni, jak też miary, informacje i dane, no i oczywiście ludzi pracujących w uczelni i korzystających z jej działalności. Bardzo starannie powinny być analizowane procesy dydaktyczne i pozadydaktyczne zachodzące na uczelni. Ich doskonalenie powinno prowadzić do poprawy działalności usługowej wobec odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych. Wyniki tej analizy powinny służyć doskonaleniu jakości. Analiza taka przeprowadzana co rok lub co semestr pozwalałaby odnotowywać zachodzące zmiany.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>