Monthly Archives Lipiec 2017

Akredytacja dyplomów

Kluczem do przyszłości uniwersytetów i innych szkół wyższych w Europie jest kompatybilność studiów, umożliwiająca wymianę między uczelniami różnych krajów oraz wiarygodność dyplomów. Unia Europejska waha się między wprowadzeniem takiego systemu, który godziłby systemy edukacyjne różnych państw a utrzymaniem rozwiązań respektujących odrębne zasady każdego z istniejących systemów.

więcej

Akcja wprowadzania TQM

Aby wprowadzić ten typ zarządzania konieczne jest precyzyjne określenie czym dana instytucja chce być, a następnie przełożenie tego na strategiczne cele i plany, w których najważniejsze miejsce zajmują potrzeby i oczekiwania odbiorców. U podstaw tego typu zarządzania znajduje się założenie, iż jakość usług lub dóbr zależy od ludzi, a więc od:

więcej

Absolwenci szkół wyższych

Rejestr badań jest szczególnie bogaty w przypadku pozapoznawczych skutków kształcenia. O wiele dokładniej studiowano zmiany postaw i wartości zachodzące w czasie studiowania niż zmiany poznawcze. Począwszy od badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych przez Newcomba w Bennington College w latach trzydziestych (Newcomb 1945) starano się znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie zmiany występujące w czasie studiowania można przypisać pobytowi na uczelni. W większości prac porównywano studentów pierwszego roku ze studentami starszych lat. W pracach tych stwierdzano zazwyczaj, że religijność studentów w czasie studiowania ulegała zmniejszeniu, chociaż w późniejszych latach życia mogli powrócić do wcześniejszych praktyk i wierzeń. Absolwenci szkół wyższych są (lub przynajmniej myślą, że są) mniej uprzedzeni wobec ludzi innych, niż oni sami, mniej dogmatyczni i mniej autorytarni. Chętniej wspierają prawa cywilne i odmienne zapatrywania (Astin 1977: Bowen 1977: Feldman, Newcomb 1969: Funk, Willits 1987: Hyman i in. 1975: Trent, Medsker 1968). Liberalne postawy nie występują jednak wśród wszystkich studentów, nie są też jasne przyczyny występowania tych indywidualnych różnic. Według danych zagregowanych rosnący poziom wykształcenia niekoniecznie powoduje większą tolerancję lub postępowość. Na przykład, jackman, Muha (1984) znaleźli niewiele dowodów wspierających tezę o występowaniu związku pomiędzy wykształceniem i postawami liberalnymi. Weil (1985) ocenił, iż badania porównawcze nie dostarczyły dostatecznego poparcia tej tezy. Wykrył on niższy poziom postaw antysemickich wśród lepiej wykształconych obywateli Stanów Zjednoczonych, lecz nie znalazł tego typu różnic w Austrii. Tak więc, to nie poziom posiadanego wykształcenia – zdaniem Weila – redukuje uprzedzenia, iecz inne czynniki występujące w społeczeństwie, w którym zdobywa się wykształcenie (takie np. jak polityczna i społeczna historia).

więcej