Monthly Archives Sierpień 2015

Wyniki ewaluacji

Utworzenie Komitetu zostało dobrze przyjęte przez polityków, społeczność naukową i akademicką oraz opinię publiczną. Obecnie praktyka oceny jakości cieszy się uznaniem, a Komitet społecznym poparciem.

więcej

Recenzowanie jakości w szkolnictwie wyższym cz. II

Najogólniej rzecz ujmując, można wyodrębnić dwie kategorie środowisk zainteresowanych recenzowaniem jakości szkolnictwa wyższego: uczelnie i otoczenie wobec nich zewnętrzne. Pytanie o recenzowanie jakości jest zatem pytaniem o relacje między wymienionymi kategoriami, Jak pokazuje historia – pytanie to pozostaje otwarte od stuleci.

więcej

Niewystarczająca aktywność dydaktyczna nauczycieli akademickich

W rzeczywistości jednak dość często – wynika to z wielu przeprowadzonych i opracowanych badań – także oferta uczelni nie jest w pełni podporządkowana założonym funkcjom. Z naszego punktu widzenia najistotniejszymi odstępstwami są te, które dotyczą nauczycieli akademickich i studentów.

więcej

Proces akredytacji

Doświadczenia związane z akredytacją mają najdłuższą historię w Stanach Zjednoczonych. Na początku XX w. rosnąca różnorodność form instytucjonalnych i brak określonych standardów w szkolnictwie wyższym spowodował, że kilka stowarzyszeń wyższych uczelni postanowiło jakość swoich działań ocenić przy pomocy peer review. Od tego czasu akredytacja stała się profesjonalnym, zróżnicowanym i w pełni dojrzałym systemem oszacowywania jakości z krajowym biurem koordynacyjnym (Council on Post-Secondary Accreditation, utworzonym w 197: toku). Według opinii tego biura celem akredytacji jest:

więcej

Społeczny aspekt reform – dalszy opis

Wykorzystanie w postępowaniu kwalifikacyjnym kryterium pozamerytorycznego, przedstawianego w punktach, było równoznaczne z koniecznością zamiany na punkty również ocen z egzaminu wstępnego. Przy maksymalnych wynikach z egzaminu wstępnego (24 punkty) i bardzo dobrych ocenach na świadectwie maturalnym (3 punkty), udział pięciopunktowej preferencji w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosił 15%. Dostateczny wynik egzaminu wstępnego zwiększał wagę społecznej preferencji do 30%.

więcej

Liczba studentów – dalszy opis

Jeśli pominąć profesjonalne publikacje Centrum Badań Polityki Naukowej I Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, autorzy artykułów i wypowiedzi, w tym wysocy urzędnicy MEN, są co najmniej niefrasobliwi w operowaniu liczbami.

więcej

Cel rozwoju systemów szkolnictwa wyższego

Cechą amerykańskiego narodowego systemu szkolnictwa wyższego – różniącą go od innych takich systemów – jest między innymi istnienie uczelni typu land grant {bazujących na nadaniach ziemi) i uczelni komunalnych świadczących usługi dla otoczenia społecznego. Unikalny charakter tego modelu polega również na tym, że amerykański system szkolnictwa wyższego potwierdził możliwość stworzenia i utrzymania dwóch ważnych sektorów szkolnictwa wyższego: niezależnych uczelni publicznych oraz uczelni publicznych, częściowo niezależnych. Innym historycznym modelem może być system brytyjski w złotym okresie działania UGC (Komisji Dotacji Uniwersyteckich).

więcej

Wywiad z prof. dr hal. Andrzejem Hennelem cz. II

Wśród naszych studentów jest wiele osób wybitnych: jeszcze w szkole średniej dostawali stypendia związane z własnymi osiągnięciami, spotykali się na obozach naukowych dla młodzieży szczególnie uzdolnionej, rozwijali swoje zainteresowania pozaszkolne, są to tak zwane „genialne dzieci”.

więcej

Identyfikacja z uczelnią – dalszy opis

Próba badawcza została tak zbudowana, że nie można było przyjrzeć się poszczególnym uczelniom, była bowiem reprezentatywna dla każdego z trzech badanych typów szkół wyższych, a nie dla poszczególnych uczelni.

więcej

Cechy pracy na uczelni

Odpowiedzi na pytanie dotyczące motywów podjęcia pracy na uczelni pozwoliły nam określić, jakie wartości związane z tą pracą są ważne dla pracowników akademickich, W ba daniach przeprowadzonych w latach 1984 i 1993 próbowaliśmy ustalić, czy praca w szkole wyższej stwarza możliwość realizacji tych wartości (tabela 3).

więcej

Peer review jest mechanizmem samooceny środowiska naukowego

Uwagi krytyczne wyrażane wobec funkcjonowania peer review zwracają uwagę na występowanie istotnego zagrożenia. Nie wymyślono wszakże, jak uważa wielu badaczy, dotychczas nic lepszego. Becher twierdzi, że wybór peer review jest taki sam jak wybór demokracji parlamentarnej. „Większość tych, którzy opowiadają się za demokracją parlamentarną jako metodą rządzenia, jest gotowa uznać jej wielorakie słabości. Bronią jej, ponieważ nie widzą lepszej metody. W ten sam sposób można uzasadnić potrzebę tolerowania ocen formułowanych przez grupy naukowców pomimo wszystkich zauważalnych obciążeń, ponieważ dotychczas proponowane inne rozwiązania były gorsze” (Becher 1989, s, 64).

więcej

Na czym polega przegląd systemu edukacji dokonywany przez OECD?

Przeglądu dokonuje Komitet Edukacyjny OECD1 na wniosek władz zainteresowanego kra- ju. Polska przystąpiła do programu Partnerstwo okresu przejściowego, realizowanego przez Centrum Współpracy z Krajami w Okresie Przejściowym OECD. W ramach tego programu już w roku 1991 dokonano przeglądu szkolnictwa wyższego ówczesnej Czechosłowacji, a następnie całego systemu szkolnictwa Węgier.

więcej