Monthly Archives Lipiec 2015

Cztery kryteria zróżnicowania

Kryterium pierwsze – to charakter własności: publiczna albo prywatna (choć „publiczny” Uniwersytet Kalifornijski jest podobny raczej do „prywatnego” Uniwersytetu Stanforda aniżeli do „publicznego” Uniwersytetu Moskiewskiego).

więcej

Pytania w ankietach studenckich

Mniej uwagi poświęca się kryteriom, które można uznać za merytoryczne w działalności dydaktycznej, dotyczą one bowiem przekazu i odbioru treści oraz postrzeganej przez studentów przydatności zajęć. W połowie nadesłanych ankiet pytano o to, czy na zajęciach realizowano wyraźnie określony, zrozumiały dla studentów cel. W tej kategorii mieszczą się także pytania o ocenę zajęć z punktu widzenia ich użyteczności i przydatności do dalszych studiów, zawodu, rozwoju czy stymulowania twórczego i samodzielnego myślenia, związku przekazywanej wiedzy z praktyką oraz komplementarności tej wiedzy wobec innych przedmiotów lub form zajęć.

więcej

Uniwersytety brytyjskie

Rozwój nowej dyscypliny w uczelni zależał od powołania nowej katedry (Ben-David 1971: 1972: Perkin 1984). Mimo późniejszych zmian tego dziewiętnastowiecznego modelu uniwersytetu liberalnego podstawowe elementy i logika systemu wciąż jeszcze kształtują strukturę uniwersytetów europejskich. Wzorowały się na nim również uniwersytety polskie.

więcej

Krótkie cykle kształcenia

Zmiany konwencjonalnej struktur}’ kształcenia uniwersyteckiego należą jednak do dalszych kroków w kierunku profesjonalizacji studiów wyższych. Wcześniej bowiem integrację nauk stosowanych i studiów zawodowych z ogólnym profilem kształcenia akademickiego we Francji rozpoczęto od tworzenia uniwersyteckich instytutów technicznych (Instituts Universitaires de Technologie – IUT).

więcej

Udział studentów w badaniach ankietowych

Udział studentów w badaniach ankietowych nie zawsze jest dobrowolny, zdarza się, że: „Kwestionariusze ankiet studenci otrzymują wraz z kartami egzaminacyjnymi. W momencie zwrotu karty egzaminacyjnej student wrzuca wypełnioną ankietę do specjalnej, zaplombowanej urny znajdującej się w dziekanacie. Zwrot kwestionariusza ankiety student potwierdza podpisem na odwrocie swej karty egzaminacyjnej” (A – 28).

więcej

Niezależność, autonomia i wolność akademicka – kontynuacja

W końcu lat osiemdziesiątych w 50 stanach Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej działało blisko 3400 szkół ponadśrednich (pod względem liczby szkół porównywalnym obszarem dla systemu amerykańskiego byłaby raczej Europa, aniżeli Polska), wśród których, z jednej strony, znajdowało się około 1400 tzw. college’ów komunalnych i im podobnych szkól dwuletnich, będących odpowiednikiem naszych szkól pomaturalnych, z drugiej zaś – 213 uniwersytetów7 badawczych, nadających doktoraty. Uczelnie prywatne (z punktu wodzenia prawa własności), które powstawały w USA jako pierwsze, są do dziś nader istotnym składnikiem całego systemu, stanowią bowiem około 54% ogółu uczelni, choć w 1987 roku kształciło się w’ nich tylko 33% ogółu studentów. W tymże roku studiowało tam łącznie 12,3 min osób, z tego ponad 3,4 min w uniwersytetach nadających doktoraty.

więcej

Systemy recenzowania jakości kształcenia

Globalne omawianie systemów recenzowania jakości kształcenia, istniejących w krajach europejskich, jest trudne ze względu na znaczne różnice występujące między tymi systemami. Mają one jednak kilka wspólnych cech (European …1994).

więcej

Społeczne i edukacyjne tło reform

Istotę tradycyjnej doktryny edukacyjnej, jaka leży u podstaw funkcjonowania większości systemów kształcenia ponadśredniego w krajach Europy Zachodniej, w pełni oddaje poniższe stwierdzenie: „Jeśli idziesz na uniwersytet, oznacza to, że nie będziesz przygotowany praktycznie. Aby opanować umiejętności praktyczne, możesz wybrać politechnikę bądź college. Zaś od uniwersytetu winieneś oczekiwać czegoś całkiem innego” (Kirkland 1988, s. 87).

więcej