Zalecenia odnoszące się do szkolnictwa wyższego cz. II

– Zdaniem Grupy Badawczej, programy wymiany międzynarodowej oraz różne inicjatywy podejmowane w ramach programu TEMPUS są bardzo cenne i powinny być rozszerzane.

więcej

Zasadność i możliwość tworzenia krajowego systemu jakości

Przypomnijmy, że w analizach dokonanych w tej części artykułu uwzględniono: istniejące w Polsce ramy prawne szkolnictwa wyższego, obiektywne warunki zewnętrzne funkcjonowania szkolnictwa wyższego, stan wewnątrzuczelnianych gwarancji jakości kształcenia oraz stosunek nauczycieli akademickich do projektu utworzenia krajowego systemu recenzowania jakości w szkolnictwie wyższym.

więcej

Zawód nauczyciela i kształcenie nauczycieli cz. II

Istotnym problemem jest także zasięg i sposób włączania do studiów uniwersyteckich dobrze zorganizowanych praktyk pedagogicznych. Nieco lepiej wizytatorzy ocenili rolę „uniwersyteckich instytutów pedagogicznych”, które prowadzą pięcioletnie studia magisterskie ze specjalizacją jednoprzedmiotową i zapewniają kursy dla nauczycieli już pracujących. Ogólnie jednak uważają, że poważnym problemem większości kierunków studiów kształcących nauczycieli w Polsce jest skoncentrowanie się na jednym przedmiocie przez pięć lat. Władze powinny zatem rozważyć wprowadzenie modelu wieloprzedmiotowego w kształceniu nauczycieli szkół podstawowych, tak jak to jest w innych krajach. Nauczyciele młodszych klas szkół średnich powinni mieć kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów. W starszych klasach szkoły średniej może być preferowana większa lub mniejsza specjalizacja, choć, jak podkreślają autorzy raportu, w wielu krajach nauczyciele są przygotowywani do nauczania również dwóch przedmiotów w szkole średniej.

więcej

Zawód nauczyciela i kształcenie nauczycieli

Temat ten okazał się najbardziej kontrowersyjny. Wizytatorzy zgłosili wiele krytycznych uwag odnoszących się zarówno do systemu kształcenia, jak i do zasad zatrudniania nauczycieli w naszym kraju. Dyskusja nie zawsze prowadziła do zgodnych konkluzji. Wydaje się więc, że warto temu tematowi poświęcić odrębne opracowanie. W tym miejscu omówię jedynie podstawowe wnioski wizytatorów i zgłoszone przez nich konkretne propozycje.

więcej

Zewnętrzny system oszacowywania jakości szkolnictwa

W Holandii organizację oceny jakości szkolnictwa wyższego przejęły dwa „ciała buforowe”: stowarzyszenie uniwersytetów (Association ot Universities in the Netherlands – VSNU) oraz nieuniwersyteckiego sektora szkolnictwa wyższego (Association ot Dutch Polytechnics and Colleges: HBO – raad).

więcej

Zmiany w Ustawie o szkolnictwie wyższym

Padają też konkretne propozycje, jak np. Proponowane zmiany w Ustawie o szkolnictwie wyższym, opracowane przez zespół autorski (tzw. Komisję Findeisena) we wrześniu 1993 r. oraz głosy w dyskusji, opublikowane jako dodatek do „Przeglądu Akademickiego”. Propozycje są niekiedy kontrowersyjne, toteż w ich rezultacie środowiska akademickie raczej boją się jakiejkolwiek nowelizacji Ustawy, bo – jak powiadają niektórzy {nie bez racji} – po niej w ogóle się nie pozbieramy, biorąc pod uwagę działalność obecnych parlamentarzystów. Niektórzy zwolennicy reform rozumieją te przeobrażenia jako restaurację systemu PRL, o czym świadczą wspomniane wyżej Proponowane zmiany…. projekt ustawy o Polskiej Akademii Nauk, postulaty przywrócenia docentur itd. Natomiast wiele ciekawego materiału przyniósł konkurs na pomysły w zakresie usprawniania kształcenia w szkołach wyższych, ogłoszony w 1992 r. przez Fundację Batorego w ramach programu Higher Education Support (HESP). Na konkurs nadesłano 260 prac, nagrodzono kilkanaście, choć także w pracach nie nagrodzonych zawarte były ciekawe i warte podchwycenia pomysły.

więcej

Zwiększenie szczebli kształcenia

Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak szeroki powinien być – w naszym „modelu idealnym” – zasięg oświaty obowiązkowej. Znaleźli się już odważni, którzy podali w wątpliwość zasadę przymusu szkolnego. Postulat zniesienia go byłby zbyt szokujący i mógłby prowadzić do krzywdy dzieci, które ponosiłyby konsekwencje decyzji rodziców. Uczenie się powinno być traktowane jako element praw dziecka, tym niemniej trzeba się zastanowić, czy wskazane jest przedłużanie obowiązku szkolnego? Słychać też głosy za powrotem do systemu Jędrzejowiczowskiego – i należałoby je rozważyć.

więcej

Trener personalny we Wrocławiu

Trener personalny we Wrocławiu może pomóc w uzyskaniu formy osobom w różnym wieku. Opracuje zestaw ćwiczeń, zleci dietę i w ten sposób pomoże niejednemu człowiekowi. Jest to znakomitej klasy specjalista, którego pomocy można zaufać. Warto o tym pamiętać. Dzisiaj trener personalny pomaga i dobrze wspiera niejednego człowieka. Taki specjalista pomoże niejednej osobie. Warto o tym pamiętać na co dzień. Bez trenera personalnego trudno jest funkcjonować, trudno poradzić sobie w układaniu ćwiczeń oraz rzeźbieniu sylwetki lub odchudzaniu. Niejedna osoba ma zamiar poprawić sylwetkę, wyrzeźbić ją idealnie i nadać jej kształt. Trener personalny wspomoże każdego, bo to specjalista wysokiej klasy...

więcej

Koordynacja oligarchiczna

Przykład (b) i (c) oznacza mniejszy stopień autonomii poszczególnych uczelni na rzecz władzy akademickiej w skali systemu szkolnictwa, W zależności od tego, jak powoływani są członkowie takich instytucji, mogą one działać na różnych zasadach, jeśli akademiy powoływani są do tych instytucji ze względu na indywidualne kompetencje profesjonalne, będą one podmiotami koordynacji oligarchicznej. Jeśli jednak ciało koordynujące składa się z osób wybieranych i delegowanych w odpowiedniej proporcji przez społeczność akademicką poszczególnych instytucji, których interesy mają oni reprezentować, to taki organ będzie funkcjonował na zasadzie koordynacji politycznej, a ustalenia będą wynikiem przetargów. Tzw. konferencje rektorów’ uczelni jako zinstytucjonalizowane formy nacisku środowiska akademickiego na rządy czy liczne stowarzyszenia uczelni amerykańskich mogą być przykładem zaangażowania oligarchii akademickiej w koordynację polityczną. Dawny Komitet Dotacji Uniwersyteckich w Wielkiej Brytanii, którego członkowie nominowani byli na zasadzie indywidualnych kompetencji, posłużyć może za przykład koordynacji oligarchii akademickiej.

więcej

Testy do policji niełatwo zdać

Policjanci wykonują trudną pracę, pełną stresów, pogoni oraz wielu działań, pracują wiele godzin dziennie, często w weekendy, nie mają ani chwili wytchnienia oraz odpoczynku od codzienności. Nie jest im łatwo zarabiać pieniądze, są zestresowani, mają wiele do zrealizowania. Ich przełożeni wymagają coraz więcej, a zarobki nie rosną zbyt szybko. Mimo to wiele osób chce realizować się w pracy policjanta. Zanim jednak dostaną się do policji, muszą zdać testy psychologiczne oraz sprawnościowe. Osoby o słabej psychice do policji się nie nadają, dlatego należy im zaproponować inny rodzaj pracy. Muszą dostać szansę na rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji. Dzisiaj praca w policji do łatwych nie należy, a policjanci muszą czerpać radość z pracy niełatwej, lecz ciekawej...

więcej

Kontrola uczelni wyższych

Stopień kontroli ze strony kościoła jest ogromnie zróżnicowany, od całkowicie zależnych, poprzez częściowo niezależne, do niezależnych w dużym stopniu. Ta kategoria mogłaby być równie dobrze podzielona na trzy, tym bardziej, że różne rozwiązania występują także w obrębie każdej z pozostałych dużych kategorii.

więcej

Kontrola uczelni wyższych – ciąg dalszy

Instytucje prywatne wywierały i wciąż wywierają silny wpływ na kształtowanie się niezależnych i częściowo niezależnych szkół publicznych. Wyraża się on poprzez:

więcej